Thông tin về những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án NCS Nguyễn Đức Hải

9 tháng 9, 2020

Trang thông tin về những đóng góp mới về mặt học thuật,

lý luận của luận án

 

I) Thông tin chung:

- Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu động thái tích lũy carbon của rừng Luồng (Dendrocalamus barbatus Hsueh et D. Z.Li) trồng thuần loài tại Thanh Hóa"

- Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Lâm nghiệp

-  Nghiên cứu sinh:

+ Họ tên NCS: Nguyễn Đức Hải                  Khóa đào tạo NCS: 23

+ Ngành: Lâm sinh;                                    Mã số: 9.62.02.05

-  Người hướng dẫn khoa học 1:

+ Họ và tên: GS.TS. Võ Đại Hải

+ Đơn vị công tác: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

-  Người hướng dẫn khoa học 2:

+ Họ và tên: PGS.TS. Lê Xuân Trường

+ Đơn vị công tác: Trường Đại học Lâm nghiệp

II) Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án:

- Về mặt học thuật: Bổ sung kết quả nghiên cứu về sinh khối và động thái carbon tích lũy, góp phần định lượng giá trị phòng hộ môi trường của rừng Luồng trồng thuần loài tại Thanh Hóa.

- Về mặt lý luận: Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học cho việc quản lý rừng Luồng trồng thuần loài theo hướng bền vững, duy trì bể chứa carbon.

- Những luận điểm mới rút ra từ kết quả nghiên cứu của luận án

+ Xác định được động thái về sinh khối và lượng carbon tích lũy của rừng Luồng trồng thuần loài tại tỉnh Thanh Hóa, bao gồm sinh khối và lượng carbon tích lũy trong rừng ở thời điểm hiện tại; sinh khối và lượng carbon tích lũy lấy ra khỏi rừng trong quá trình kinh doanh.

+ Xây dựng được các phương trình tương quan để xác định nhanh sinh khối và lượng carbon tích lũy trong cây cá lẻ và rừng Luồng trồng thuần loài tại Thanh Hóa.

 

 

         Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2020

Tập thể người hướng dẫn

                  Nghiên cứu sinh

 GV hướng dẫn 1               GV hướng dẫn 2

 

 

 

 

GS.TS. Võ Đại Hải      PGS.TS. Lê Xuân Trường              Nguyễn Đức Hải

Nội dung tệp đính kèm:

LuanAn - ncs.NguyenDucHai_DHLN

Tom tat Luan an (E) -ncs Nguyen Duc Hai_DHLN- Final

TomTatLuanAn (V)- ncs.NguyenDucHai_DHLN


Chia sẻ

Tin nổi bật