Thông tin về những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án NCS Lê Ngọc Phước

1 tháng 7, 2020

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN

 

I) Thông tin chung:

- Tên luận án và cơ sở đào tạo

+ Tên luận án: "Nâng cao chất lượng gỗ Keo lai (Acacia auriculiformis mangium) bằng phương pháp nhiệt cơ dùng để sản xuất ván sàn"

+ Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Lâm nghiệp

-  Nghiên cứu sinh

+ Họ tên NCS: Lê Ngọc Phước

+ Khóa đào tạo NCS: K25

+ Ngành: Kỹ thuật Chế biến Lâm sản; Mã số: 9549001

-  Người hướng dẫn khoa học:

+ Họ tên người hướng dẫn khoa học 1: Lê Xuân Phương; Chức danh khoa học: PGS, học vị: Tiến sĩ; Đơn vị công tác: Trường Đại học Lâm nghiệp;

+ Họ tên người hướng dẫn khoa học 2: Phạm Văn Chương; Chức danh khoa học: GS, học vị: Tiến sĩ; Đơn vị công tác: Trường Đại học Lâm nghiệp.

II) Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án:

- Về mặt học thuật:

+ Luận án là công trình đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu một cách hệ thống công nghệ biến tính gỗ bằng phương pháp nhiệt cơ, áp dụng để sản xuất ván sàn;

+ Luận án đã nghiên cứu sử dụng phương pháp biến tính nhiệt- cơ tác dụng vào vật liệu gỗ nhằm cải thiện một số chỉ tiêu chất lượng cơ học và vật lý phẩm gỗ;

+ Luận án đã xác định nhiệt độ, thời gian và tỷ suất nén hợp lý để biến tính gỗ Keo lai.

- Về mặt lý luận:

+ Việc nghiên cứu sẽ xây dựng được cơ sở khoa học về công nghệ biến tính gỗ bằng phương pháp nhiệt cơ.  Đây sẽ là tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo về công nghệ biến tính nhiệt, nhiệt cơ, thủy nhiệt  cho các loại gỗ mọc nhanh rừng trồng ở Việt Nam.

+ Các kết quả nghiên cứu đạt được sẽ mở ra hướng mới cho việc định hướng lựa chọn vật liệu gỗ cho công nghệ sản xuất đồ gỗ nội thất.

- Những luận điểm mới rút ra từ kết quả nghiên cứu của luận án:

Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở cho việc lựa chọn các thông số công nghệ, quy trình, giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng gỗ nguyên liệu từ rừng trồng. Công nghệ này sẽ góp phần nâng cao giá trị sử dụng và mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm gỗ mọc nhanh rừng trồng ở Việt Nam.

 

Hà Nội, ngày … tháng 3 năm 2020

Tập thể người hướng dẫn

 

 

       Nghiên cứu sinh

 Hướng dẫn 1                         Hướng dẫn 2

 

 

 

Lê Xuân Phương              Phạm Văn Chương                     Lê Ngọc Phước

 

Nội dung xem trên tệp đính kèm:

LuanAn (ncs.LeNgocPhuoc_DHLN)

TomTatLuanAn-TiengAnh (ncs.LeNgocPhuoc_DHLN)

TomTatLuanAn-TiengViet (ncs.LengocPhuoc_DHLN)

TrichYeuLuanAn (Viet-Anh)


Chia sẻ

Tin nổi bật