Lịch thi tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc tại Việt Nam cho thí sinh dự tuyển đầu vào Thạc sĩ tại trường Đại học Lâm nghiệp

6 tháng 10, 2022

Trường Đại học Lâm nghiệp Thông báo:

Lịch thi tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc tại Việt Nam cho thí sinh dự tuyển đầu vào Thạc sĩ tại trường Đại học Lâm nghiệp

chi tiết xem tại:

Lịch thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ Bậc 3 cho thí sinh dự tuyển đầu vào thạc sĩ, đợt tháng 10 năm 2022


Chia sẻ