Thông báo lịch tổ chức đánh giá năng lực Ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 3 theo khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc tại Việt Nam cho thí sinh dự tuyển đầu vào Thạc sỹ tại trường Đại học Lâm nghiệp

4 tháng 5, 2022

Lịch thi chi tiết, xem tại file đính kèm:

Lichthi-Đánh giá năng lực Bậc 3 (ngày 8.5.2022)


Chia sẻ