Thông báo về việc sinh viên đăng ký học trước trình độ Thạc sĩ

22 tháng 3, 2024

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo về việc sinh viên đại học năm thứ 3 được đăng ký học trước chương trình đào tạo bậc Thạc sĩ.

Nhà trường gửi thời khóa biểu để sinh viên chủ động đăng ký, xem tại:

1) Chương trình đào tạo (phục vụ học trước tín chỉ)

2) Thời khóa biểu các học phần trình độ Thạc sĩ

3) Mẫu đơn_học trước 15  Tín chỉ Thạc sĩ

 

Ghi chú: Sinh viên nộp đơn đăng ký tại: Phòng 207 - Phòng Đào tạo sau đại học, nhà A1, Trường Đại học Lâm nghiệp.

Trân trọng!.


Chia sẻ