Trang Thông tin về những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án tiến sĩ. NCS Nguyễn Thị Tuyên

27 tháng 9, 2023

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

I) Thông tin chung:

- Tên đề tài luận án và cơ sở đào tạo

+ Tên đề tài luận án: "Độ bền sinh học của gỗ Sa mộc (Cunninghamia lanceolata Lamb. Hook) xử lý bằng phương pháp nhiệt – cơ"

+ Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Lâm nghiệp

-  Nghiên cứu sinh

+ Họ tên NCS: Nguyễn Thị Tuyên

+ Khóa đào tạo NCS: 2017 - 2021

+ Ngành: Kỹ thuật Chế biến lâm sản; Mã số: 9.54.90.01

-  Người hướng dẫn khoa học:

+ Họ tên người hướng dẫn khoa học:

Hướng dẫn 1: Phạm Văn Chương; Chức danh KH: GS, học vị: Tiến sĩ;

Hướng dẫn 2: Vũ Kim Dung; học vị: Tiến sĩ

+ Đơn vị công tác: Trường Đại học Lâm nghiệp.

II) Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án:

- Về mặt học thuật

Luận án là công trình đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu về ảnh hưởng của các thông số xử lý nhiệt – cơ đến độ bền sinh học của gỗ.

 Kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học, luận cứ lý thuyết về mối liên hệ giữa xử lý nhiệt- cơ với độ bền sinh học của gỗ.

- Về mặt lý luận

Việc nghiên cứu góp phần xây dựng được cơ sở khoa học về công nghệ biến tính gỗ bằng phương pháp nhiệt - cơ. Đây sẽ là tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo về công nghệ biến tính nhiệt - cơ cho các loại gỗ mọc nhanh rừng trồng ở Việt Nam.

- Những luận điểm mới rút ra từ kết quả nghiên cứu của luận án:

Kết quả nghiên cứu góp phần làm rõ bản chất sự ảnh hưởng của các yếu tố về chế độ xử lý nhiệt – cơ đến khả năng kháng một số loại nấm gây hại cho gỗ. Từ đó, sẽ là cơ sở khoa học cho việc nâng cao độ bền sinh học cho gỗ nói chung và cho gỗ Sa mộc nói riêng khi xử lý bằng phương pháp nhiệt – cơ.

                                                                                              Hà Nội, ngày … tháng 9 năm 2023

                                     Người hướng dẫn                                      Nghiên cứu sinh

                           GS.TS. Phạm Văn Chương                                Nguyễn Thị Tuyên

                                 TS. Vũ Kim Dung

 

 

Some new findings from academic aspects and theory aspects of the PhD. Thesis

 

I) General information:

- Thesis title and university

+ Thesis title: "Bio-persistence of Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook treated by Using Thermo - Mechanical Treatment"

 + University: Vietnam National University of Forestry

-  Doctoral student

+ Fullname: Nguyen Thi Tuyen

+ Doctoral course: 2017-2021

+ Major: Forest products processing techniques; Code: 9.54.90.01

-  Supervisors:

+ Supervisor 1: Pham Van Chuong; Title: Professor, PhD degree; Organization: Vietnam National University of Forestry.

+ Supervisor 2: Vu Kim Dung; Title:  PhD degree; Organization: Vietnam National University of Forestry.

II) New scientific findings of the thesis:

  • Academically:

+ The thesis is the first work in Vietnam to study the influence of thermo - mechanical treatment parameters on the biological durability of wood.;

+ The research results provide a scientific basis and theoretical basis for the relationship between thermo - mechanical treatment and the biological durability of wood.

  • Theoretically:

The research contributes to building a scientific basis for wood modification technology by thermo - mechanical treatment. This will be the premise for further studies on thermo-mechanical modification technology for fast-growing woods planted in Vietnam.

  • New points from the research results of the thesis:

The results of the study contribute to clarifying the nature of the influence of thermo - mechanical treatment factors on the resistance to some fungi that damage wood. From there, it will be the scientific basis for improving the biological durability of wood in general and Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook in particular when treated by thermo - mechanical treatment.                      

                 Supervisor 1                 Supervisor 2                                    Doctoral student                      

         Pham Van Chuong               Vu Kim Dung                                  Nguyen Thi Tuyen                            

 

 

                   

 

 

 

 

 

 


Chia sẻ