Trang thông tin về những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án NCS Phạm Hồng Vích

15 tháng 6, 2023

THÔNG TIN NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN

I) Thông tin chung:

  • Tên đề tài luận án và cơ sở đào tạo

+ Tên đề tài luận án: "Hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng đồ gỗ xuất khẩu vùng  Đông Nam bộ"

+ Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Lâm nghiệp

  • Nghiên cứu sinh

+ Họ và tên: Phạm Hồng Vích

+ Khóa đào tạo NCS: 2017-2021

+ Ngành: Kinh tế nông nghiệp ; Mã số: 9620115

  •  Người hướng dẫn khoa học

+ Họ tên người hướng dẫn khoa học:

1.Hướng dẫn 1: TS. Nguyễn Văn Hà – Bộ Nông nghiệp và PTNT

2.Hướng dẫn 2: TS. Cao Xuân Hòa – Đại học Kinh tế quốc dân

II) Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án:

  • Về mặt học thuật:

Luận án đã chỉ ra: Có nhiều nghiên cứu về chuỗi giá trị và cung ứng, nhưng ít nghiên cứu về chuỗi cung ứng đồ gỗ.

Chế biến gỗ nói chung và sản xuất đồ gỗ nói riêng là ngành đặc thù ở Việt Nam, do vậy, có rất ít nghiên cứu về chuỗi cung ứng đồ gỗ. Mặt khác, các nghiên cứu đều do các nhà nghiên cứu chưa thật am hiểu về ngành chế biến gỗ nên kết quả chưa sâu và chỉ có ý nghĩa tham khảo.

Ở Việt Nam, đã có một số nghiên cứu về chuỗi cung ứng đồ gỗ. Tuy nhiên, đến thời điểm nay, chưa có nghiên cứu nào về Hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng đồ gỗ tại Việt Nam. Do vậy, ở góc độ học thuật, nghiên cứu của luận áp góp phần làm phong phú thêm hiểu biết về chuỗi cung ứng đồ gỗ

  • Về mặt lý luận:

Góp phần làm rõ cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng sản phẩm chế biến gỗ, từ quan điểm kinh tế để đề xuất tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng sản phẩm chế biến gỗ .

Cách thức nghiên cứu chuỗi cung ứng đồ gỗ, đó là: Thông qua lí thuyết, xác định định tính một số luận điểm nghiên cứu bằng phương pháp chuyên gia, chứng minh các điểm đó thông qua khảo sát thực tế sản xuất.

  • Về mặt thực tiễn:

Luận án cung cấp bộ số liệu, thông tin phong phú về thực trạng hoạt động và hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng đồ gỗ xuất khẩu; các giải pháp phù hợp và khả thi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp đồ gỗ xuất khẩu vùng Đông Nam Bộ. Đây là những thông tin quý giá cho các nhà quản lý doanh nghiệp, các nhà hoạch định chính sách và cơ quan liên quan trong điều hành sản xuất, hoạch định, thực thi và hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong nâng cao hiệu quả hoạt động và qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và giá trị của sản phẩm gỗ Việt Nam.

  • Những luận điểm mới rút ra từ kết quả nghiên cứu của luận án.

Mô hình nghiên cứu và phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA được sử dụng khá phổ biến trong nghiên cứu về chuỗi cung ứng đồ gỗ.

Chuỗi cung ứng đồ gỗ xuất khẩu vùng Đông Nam bộ cũng gồm 3 bộ phận cấu thành: (i) Cung ứng đầu vào (supply): Nguyên liệu và phụ kiện; (ii) Sản xuất đồ gỗ (Production) ; và (iii) Phân phối (distribution). Tuy nhiên, do đặc thù của lĩnh vực sản xuất đồ gỗ Việt Nam nên cụ thể của các bộ phận cấu thành phụ thuộc rất lớn quy mô của doanh nghiệp (lớn, vừa và nhỏ)

Hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng đồ gỗ xuất khẩu chịu tác động của 2 nhóm yếu tố: Nhóm bên trong và bên ngoài. Các nhóm yếu tố bên ngoài tương tự như các chuỗi cung ứng khác. Có 13 nhân tố thuộc nhóm bên trong ảnh hưởng thực sự đến Hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng đồ gỗ xuất khẩu vùng Đông Nam bộ.

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2023

Tập thể người hướng dẫn

Nghiên cứu sinh

Hướng dẫn 1: TS. Nguyễn Văn Hà

Hướng dẫn 2: TS. Cao Xuân Hòa

 

Phạm Hồng Vích

 

=====================================================================================================================================

 

INFORMATION ON NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

I) General Information:

-Thesis Title and Training Organization

+ Thesis Title : "The Performance effeciency of the export furniture supply chain in the Southeast region"

+ Training Organization: Vietnam National University of Forestry (VNUF)

-PhD. candidate

+ Full name: Pham Hong Vich

+ Training Course: 2017-2021

+ Major in: Agricultural Economy; Code: 9620115

- Scientific Supervisors:

  1. Dr. Nguyen Van Ha–Ministry of Agriculture and Rural Development
  2. Dr. Cao Xuan Hoa – National Economics University

II) New Contribution of The Thesis

-Academically

The thesis has shown: There are many studies on value and supply chains, but few on furniture supply chains.

Wood processing in general and furniture production in particular is a specific industry in Vietnam, so there are very few studies on the furniture supply chain. On the other hand, the studies are conducted by researchers who are not very knowledgeable about the woodworking industry, so the results are not deep and only meaningful for reference.

In Vietnam, there have been a number of studies on the furniture supply chain. However, up to now, there has been no research on the performance of furniture supply chain in Vietnam. Therefore, from an academic perspective, the study of the thesis contributes to enriching the understanding of the supply chain

-Theoretically

Contributing to clarifying the theoretical basis for the efficiency of the supply chain of wood processing products, from an economic point of view, to propose criteria for evaluating performance efficiency and factors affecting the performance efficiency of wood processing products. supply chain of wood processing products.

The way to study the furniture supply chain is: Through theory, qualitatively identifying a number of research points by expert method, proving those points through field survey.

-The practically

The thesis provides a rich set of data and information on the actual operation status and performance efficiency of the export furniture supply chain; appropriate and feasible solutions to improve the performance efficiency of export furniture enterprises in the Southeast region. This is valuable information for business managers, policy makers and related agencies in operating, planning, implementing and supporting enterprises in improving performance efficiency and thereby improving the production and business efficiency and the value of Vietnamese wood products.

-New points drawn from the research results of the thesis.

Research model and exploratory factor analysis method (EFA) are used  commonly in the study of furniture supply chain.

The supply chain of export furniture in the Southeast region also includes 3 components: (i) Input supply: Raw materials and accessories; (ii) Manufacture of wooden furniture (Production); and (iii) Distribution. However, due to the characteristics of Vietnam's furniture manufacturing sector, the specifics of the components depend greatly on the size of the enterprise (large, medium and small).

The performance efficiency of the export furniture supply chain is affected by two groups of factors: internal and external groups. The groups of external factors are similar to other supply chains. There are 13 internal factors that really affect the performance efficiency of the export furniture supply chain in the Southeast region.

 

Hanoi, May 26th, 2023

Scientific Supervisors

PhD. Candidate

Dr. Nguyen Van Ha  

Dr. Cao Xuan Hoa

Pham Hong Vich


Chia sẻ