Trang Thông tin về những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án tiến sĩ. NCS Giang Quốc Nam

19 tháng 6, 2023

Trang thông tin những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án tiến sĩ

I. Thông tin chung

1. Tên đề tài luận án và cơ sở đào tạo

          - Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tối ưu một số thông số của máy chữa cháy rừng bằng sức gió

          - Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Lâm nghiệp

2. Nghiên cứu sinh

          - Họ tên NCS:                          Giang Quốc Nam

          - Khóa đào tạo:                       2017 - 2021

          - Ngành:                                   Kỹ thuật cơ khí

          - Mã số:                                    9.52.01.03

3. Người hướng dẫn khoa học:

          Hướng dẫn 1. TS. Phạm Văn Tỉnh, Trường Đại học Lâm nghiệp

          Hướng dẫn 2. TS. Trần Văn Tưởng, Trường Đại học Lâm nghiệp.

II. Những đóng góp mới của luận án

1. Về mặt học thuật

          Luận án đã nghiên cứu, áp dụng lý thuyết tính toán của cơ học, thủy khí động học, lý thuyết tính toán quạt gió cao áp, phương pháp mô phỏng, quy hoạch thực nghiệm để xây dựng mô hình lý thuyết và thực nghiệm xác định ảnh hưởng các thông số tới vận tốc và áp lực dòng khí của máy chữa cháy rừng bằng sức gió.

2. Về mặt lý luận

          Kết quả nghiên cứu của luận án đã xây dựng được cơ sở khoa học để tính toán các thông số động lực học của máy chữa cháy rừng bằng sức gió, đồng thời luận án đã xây dựng được phương pháp thực nghiệm xác định một số thông số tối ưu về kết cấu của quạt gió cao áp lắp trên máy chữa cháy rừng bằng sức gió. Từ kết quả nghiên cứu về lý thuyết và thực nghiệm có thể làm tài liệu khoa học cho tính toán thiết kế, hoàn thiện các thiết bị chuyên dụng chữa cháy rừng bằng sức gió.

3. Những luận điểm mới rút ra từ kết quả nghiên cứu của luận án

          - Luận án đã xây dựng mô hình, thiết lập được phương trình tính toán vận tốc, áp lực phun, phương trình mặt cong cánh quạt và vỏ của quạt gió cao áp trên máy chữa cháy rừng bằng sức gió, đã khảo sát ảnh hưởng một số thông số kết cấu của quạt gió cao áp đến vận tốc và áp lực của quạt gió. Từ kết quả khảo sát lý thuyết đã xác định được một số tham số kết cấu hợp lý của quạt gió.

          - Đã xây dựng được đồ thị đường đặc tính của quạt gió cao áp để lắp trên máy chữa cháy rừng bằng sức gió. Đường đặc tính này làm cơ sở khoa học cho tính toán thiết kế và hoàn thiện máy chữa cháy rừng bằng sức gió và quạt gió cao áp khác.

          - Bằng nghiên cứu thực nghiệm kiểm chứng và phương pháp quy hoạch thực nghiệm, luận án đã xác định được giá trị tối ưu một số thông số của máy chữa cháy rừng bằng sức gió đó là: Góc lắp ráp đầu vào của quạt gió β1 = 68,9 độ; Góc lắp ráp đầu ra của quạt gió β2 = 110 độ; Bán kính cong của cánh quạt gió r = 24,2 mm; Số cánh của quạt gió cao áp Z = 22 cánh, các thông số trên là căn cứ khoa học để hoàn thiện máy chữa cháy rừng bằng sức gió.

          - Kết quả nghiên cứu của luận án đã được sử dụng để hoàn thiện máy chữa cháy rừng bằng sức gió trong dự án cấp nhà nước: "Hỗ trợ thương mại hóa công nghệ chế tạo một số thiết bị chuyên dụng chữa cháy rừng thương hiệu Việt Nam", từ đó đã khắc phục được những tồn tại hạn chế của máy cũ, đã nâng cao hiệu quả dập lửa của thiết bị.

                                                                                                 Hà Nội, ngày ..… tháng 6 năm 2023

                      Người hướng dẫn                                                           Nghiên cứu sinh

       TS. Phạm Văn Tỉnh , TS. Trần Văn Tưởng                                  Giang Quốc Nam

 

 

 

INFORMATION ON NEW CONTRIBUTIONS ON ACADEMIC AND THEORY OF THE DISSERTATION

 

I. General information

1. Dissertation title and training institution

          - Title: "Study on optimization of some specifications of wind-powered forest firefighting machine"

          - Training institution: Vietnam National University of Forestry

2. Doctoral candidate

          - Doctoral candidate name:      Giang Quoc Nam

          - Training course:                              2017 - 2021

          - Major:                                    Mechanical Engineering

          - Code:                                      9.52.01.03

3. The doctoral Advisers:

          1. Dr. Pham Van Tinh, Vietnam University Forestry

          2. Dr. Tran Van Tuong, Vietnam University Forestry.

II. New contributions of the dissertation

1. Academically

          The dissertation has studied and applied computational theory of mechanics, hydrodynamics, calculation theory of high pressure blower, simulation methods, experimental planning to build theoretical and experimental models to determine the effect of parameters on the airflow velocity and pressure of the wind-powered forest firefighting machine.

2. Theoretically

          The research results of the thesis have built a scientific basis to calculate the dynamic parameters of forest fire fighting machines by wind power, and at the same time, the thesis has built an experimental method to determine a number of information. Optimal number of structure of high pressure blower installed on forest fire fighting machine by wind power. From the results of theoretical and experimental research, it is possible to make scientific documents for calculating, designing and perfecting specialized equipment for forest fire fighting.

3. The Novel points drawn from the research results of the thesis

          - The thesis has built a model, established the equation to calculate the speed, wind pressure, the equation of the blade curvature and the volute of the high-pressure  blower on the wind-powered forest firefighting machine; surveyed the influence of some structural parameters of the high-pressure blower on the speed and pressure. From the surveyed results, some reasonable structural parameters of the blower have been determined.

          - The thesis has built the characteristic curve of a high-pressure blower built-in on a wind-powered forest fire extinguisher. This characteristic curve serves as a scientific basis for calculating, designing and completing wind-powered forest fire fighting machines as well as for other high-pressure blowers.

          - By verified experiments and experimental planning method, the thesis has determined the optimal value of some mainly parameters of the wind-powered forest fire fighting machine, including: Input angle of blower fan β1 = 68.9 degree; The outlet angle of the blower β2 = 110 degree; Curvature radius of  the blades r = 24.2 mm; The number of blades of the high-pressure blower Z = 22 blades. The above parameters are the scientific basis for perfecting the wind-powered forest fire fighting machine.

- The results of the study have been used to perfect wind-powered forest fire fighting machines in a state-level project: "Support for commercialization of technology for manufacturing some specialized forest fire fighting equipments in Vietnam", overcoming the limitations of the privious machine, improving the fire extinguishing efficiency of the device.

                                                                                               Ha Noi, date … month 6 year 2023

            The doctoral Advisers                                                                 Doctoral Candidate

Dr. Pham Van Tinh, Dr. Tran Van Tuong                                                   Giang Quoc Nam


Chia sẻ