Thông tin về những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án tiến sĩ, NCS Nguyễn Hữu Văn

19 tháng 9, 2022

TRANG THÔNG TIN  VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ MẶT HỌC THUẬT,  LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN

 

I. Thông tin chung:

- Tên đề tài luận án và cơ sở đào tạo

+ Tên đề tài luận án: " Nghiên cứu hiện trạng, phân bố loài vượn đen má trắng Nomascus leucogenys (Ogilby, 1840) tại Vườn quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh nhằm đề xuất giải pháp bảo tồn".

+ Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Lâm nghiệp

-  Nghiên cứu sinh

+ Họ tên NCS: Nguyễn Hữu Văn

+ Khóa đào tạo NCS: 2015-2018

+ Ngành: Quản lý tài nguyên rừng; Mã số 9 62 02 11

-  Người hướng dẫn khoa học

+ Họ tên người hướng dẫn khoa học: Vũ Tiến Thịnh

+ Chức danh khoa học: GS, học vị: Tiến sĩ

+ Đơn vị công tác: Khoa QLTNR&MT – Trường Đại học Lâm nghiệp

II. Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án:

Đề tài luận án đã góp phần hoàn thiện phương pháp ứng dụng công nghệ nghiên cứu động vật hoang dã, đồng thời bổ sung dữ liệu khoa học về phân bố, hiện trạng quần thể, đặc điểm sinh học, sinh thái của loài Vượn đen má trắng ở VQG Vũ Quang:

Luận án đã phân tích được và bổ sung cơ sở dữ liệu về phổ âm thanh của loài Vượn đen má trắng ở khu vực nghiên cứu nói riêng và bổ sung cho cơ sở dữ liệu về phổ âm thanh của loài Vượn đen má trắng ở Việt Nam nói chung.

Kết quả nghiên cứu của luận án đã cho thấy có thể sử dụng các phần mềm ghi âm tự động được cài đặt trên thiết bị di động và phần mềm phân tích âm thanh để điều tra, giám sát tình trạng và xác định đặc điểm sinh thái, phân bố và cấu trúc của loài Vượn đen má trắng.

Kết quả nghiên cứu của luận án cho thấy các phương pháp định lượng có thể được áp dụng trong điều tra và giám sát loài Vượn đen má trắng.

Đối với công tác bảo tồn: Kết quả nghiên cứu về sự có mặt, phân bố, cấu trúc các đàn Vượn đen má trắng cũng như các mối đe dọa đến chúng là cơ sở khoa học để các cơ quan quản lý xây dựng kế hoạch giám sát loài và đưa các giải pháp thích ứng nhằm duy trì và bảo tồn lâu dài quần thể Vượn đen má trắng ở VQG Vũ Quang.

Đối với công tác nghiên cứu: Phương pháp sử dụng trong luận án có thể áp dụng trong các nghiên cứu tiếp theo.

 

Hà Nội, ngày … tháng 9 năm 2022

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

GS.TS Vũ Tiến Thịnh

NGHIÊN CỨU SINH

Nguyễn Hữu Văn

 

 

INFOMATION PAGE ABOUT NEW ACADEMIC, THEORETICAL CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

I. General information:

- Thesis title and institution:

+ Thesis title: "Study on the status and distribution of the white-cheeked gibbon Nomascus leucogenys (Ogilby, 1840) in Vu Quang National Park, Ha Tinh province to propose conservation solutions".

+ Name of institution: Vietnam National Forestry of University

-  Postgraduate student"

+ Full name of Ph.D. student: Van Huu Nguyen

+ Training course: 2015

+ Training industry: Forest Resources Managmenent; Code 9 62 02 11

-  Academic advisor

+ Full name of the scientific advisor: Thinh Tien Vu

+ Scientific title: Professor, Degree: Doctor

+ Working unit: Faculty of Natural Resources and Environment Management – VietNam National University of Forestry.

II. New academic and theoretical contributions of the thesis:

The dissertation topic has made contribution to improve the application of new techniques to wildlife research and monitoring, and at the same time, provide supplement scientific information on the status and distribution, as well as biological and ecological characteristics of the white-cheeked gibbon in Vu Quang National Park:

The dissertation has analyzed and provide the the sound spectrum of the white-cheeked gibbon in the study area in particular and  of the white-cheeked gibbon in Vietnam in general.

The research results of the thesis have shown that it is possible to use automatic recording software installed on mobile devices and sound analysis software to survey, monitor, and study biological and ecological characteristics of gibbon populations.

The research results of the thesis show that quantitative methods, especially distance sampling can be applied in the investigation and monitoring of the white-cheeked gibbon.

Study results on the presence, distribution, and group structure of white-cheeked gibbon populations as well as associated threats are the scientific basis for conservation agencies to develop monitoring and conservation plans for the long-term conservation of the white-cheeked gibbon population in Vu Quang National Park. The method used in the dissertation can be applied in subsequent studies with other gibbon species.

 

Hanoi, on ... September 2022

SCIENCE ADVISOR

Prof.Dr. Thinh Tien Vu

POSTGRADUATE

Van Huu Nguyen


Chia sẻ