Thông tin về những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án tiến sĩ, NCS Lương Anh Tuấn

15 tháng 9, 2022

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

I. Thông tin chung

1. Tên đề tài luận án và cơ sở đào tạo

- Tên đề tài luận án: Nghiên cứu động lực học của xe máy chữa cháy cho các khu phố cổ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Lâm nghiệp.

2. Nghiên cứu sinh

- Họ và tên NCS: Lương Anh Tuấn

- Khóa đào tạo: 2019 - 2023

- Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí                          Mã số: 9520103

3. Người hướng dẫn khoa học

- PGS.TS. Dương Văn Tài, Trường Đại học Lâm Nghiệp.

- TS. Hoàng Sơn, Trường Đại học Lâm nghiệp.

II. Những đóng góp mới về khoa học, thực tiễn của luận án

1. Về khoa học

- Luận án đã xây dựng được mô hình động lực học chuyển động phẳng, đã thiết lập được hệ phương trình động lực học chuyển động thẳng của xe máy chữa cháy, kết quả này là cơ sở để tính toán các thông số hợp lý khi lắp gá cụm thiết bị chữa cháy trên xe, đảm bảo sự ổn định khi lái xe trên đường thẳng với vận tốc 70km/h và khi đi qua mấp mô mặt đường.

- Luận án đã xây dựng được mô hình tính toán động học của xe máy chữa cháy khi quay vòng chuyển hướng, thiết lập được công thức tính toán các thông số động học của xe: vận tốc, góc nghiêng… , làm cơ sở tính toán vận tốc an toàn khi xe qua các góc cua.

- Xây dựng mô hình tính độ lệch ngang tối đa của trọng tâm cụm thiết bị; xác định các thông số cần thực nghiệm để biết vùng biến thiên giá trị của chúng. Với các trị số này, sẽ tính được độ lệch ngang tối đa của trọng tâm cụm thiết bị phù hợp với sự thoải mái của người lái khi tác nghiệp.

- Đã khảo sát phương trình động lực học chuyển động thẳng của xe máy chữa cháy, kết quả khảo sát là cơ sở khoa học để tính toán xác định giá trị hợp lý thông số hình học và kết cấu của hệ thống công tác lắp trên xe máy chữa cháy.

2. Về thực tiễn

- Luận án làm cơ sở cho việc tính toán các thông số hợp lý khi lắp gá cụm thiết bị chữa cháy trên xe, đảm bảo sự ổn định khi lái xe trên đường thẳng với vận tốc 70km/h và khi đi qua mấp mô mặt đường.

- Luận án đã khảo sát phương trình động lực học chuyển động thẳng của xe máy chữa cháy, kết quả khảo sát là cơ sở khoa học để tính toán xác định giá trị hợp lý thông số hình học và kết cấu của hệ thống công tác lắp trên xe máy chữa cháy.

- Luận án đã xác định các thông số về độ lệch ngang tối đa của trọng tâm cụm thiết bị phù hợp với sự thoải mái của người lái khi tác nghiệp.

- Đã tiến hành thực nghiệm xác định biến dạng của lốp bánh xe phía trước khi khởi động và khi di chuyển qua mấp mô mặt đường, kết quả thực nghiệm đã kiểm chứng mô hình lý thuyết tính toán động lực học chuyển động thẳng của xe, kết quả so sánh sai số giữa lý thuyết và thực nghiệm nằm trong giới hạn cho phép, từ kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình tính toán lý thuyết là tin cậy được.

3. Những điểm mới rút ra từ kết quả nghiên cứu của luận án

- Luận án đã xây dựng được mô hình động lực học chuyển động phẳng, đã thiết lập được hệ phương trình động lực học chuyển động thẳng của xe máy chữa cháy.

- Luận án đã xây dựng được mô hình tính toán động học của xe máy chữa cháy khi quay vòng chuyển hướng, thiết lập được công thức tính toán các thông số động học của xe: vận tốc, góc nghiêng… , làm cơ sở tính toán vận tốc an toàn khi xe qua các góc cua.

- Xây dựng mô hình tính độ lệch ngang tối đa của trọng tâm cụm thiết bị; xác định các thông số cần thực nghiệm để biết vùng biến thiên giá trị của chúng. Với các trị số này, sẽ tính được độ lệch ngang tối đa của trọng tâm cụm thiết bị phù hợp với sự thoải mái của người lái khi tác nghiệp.

- Đã khảo sát phương trình động lực học chuyển động thẳng của xe máy chữa cháy, kết quả khảo sát là cơ sở khoa học để tính toán xác định giá trị hợp lý thông số hình học và kết cấu của hệ thống công tác lắp trên xe máy chữa cháy. Kết quả khảo sát động lực học chuyển động thẳng của xe, cho thấy khi sử dụng xe cơ sở là mô tô Kawasaki W175 SE và đặt độ cao tọa độ trọng tâm cụm thiết bị Zm= 75cm (cao ngang bằng trọng tâm khối treo có người lái) thì tọa độ trọng tâm của cụm thiết bị theo trục X là Xm= 15cm sẽ hợp lý nhất, khi đó bánh trước xe luôn bám đường với mọi vận tốc  ≤ 70km/h và tải trọng cụm thiết bị đạt có thể tới 130kG.

- Kết quả nghiên cứu của luận án đã được ứng dụng vào thực tiễn để thiết kế chế tạo mẫu xe máy chữa cháy mới. Xe máy chữa cháy sau khi chế tạo theo thông số tính toán tối ưu đã khắc phục được một số tồn tại hạn chế đó là: xe ổn định khi quay vòng chuyển hướng, rẽ trái, rẽ phải, xe không bị tách bánh trước khi khởi hành, khi qua mấp mô bề mặt đường.

- Những kết quả của luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong công tác giảng dạy và học tập cho các giáo viên, cán bộ ngành Kỹ thuật Cơ khí, Cơ khí Động lực, sinh viên trong định hướng phát triển giáo dục và đào tạo chuyên nghiệp.

    Hà Nội, ngày    tháng 9 năm 2022

Người hướng dẫn 1

PGS.TS. Dương Văn Tài

Người hướng dẫn 2

TS. Hoàng Sơn

Nghiên cứu sinh

Lương Anh Tuấn

 

 

ON THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS INFORMATION PAGE

 

I. General Information

1. Thesis title and training Insittution

- Thesis title: Study on the dynamics of fire fighting motorcycles for the old quarters in Hanoi city.

- Training Insittution: Viet Nam University of Forestry.

2.  Doctoral Candidate

- Doctoral Candidate name: Luong Anh Tuan

- Training course: 2019 - 2023

- Major: Mechanical Engineering                       Code: 9520103

3. The Doctoral Advisers

- Assoc. Prof.Dr. Duong Van Tai, University of Forestry.

- Dr. Hoang Son, University of Forestry.

II. New contributions in science and practice of the thesis

1. Scientific contribution

- The thesis has built a kinematic model of plane motion, established a system of equations for the linear motion of a fire engine, this result is the basis for calculating reasonable parameters when Installing a fire extinguisher assembly on the vehicle, ensuring stability when driving on a straight road with a speed of ≤70km/h and when going through bumpy roads.

- The thesis has built a kinematic calculation model of a fire fighting motorcycle when turning around, established a formula to calculate the kinematic parameters of the vehicle: speed, angle of inclination..., as the basis for calculating Calculate the safe speed when the car goes through the corners.

- Building a model to calculate the maximum horizontal deviation of the center of gravity of the device cluster; determine the parameters to be tested to know the range of their values. With these values, the maximum horizontal deviation of the center of gravity of the instrument cluster will be calculated in accordance with the driver's comfort when operating.

- The dynamic equation of linear motion of the fire engine has been investigated, the survey results are the scientific basis for calculating and determining the reasonable values ​​of the geometrical and structural parameters of the mounted working system. fire engine.

2. Practice

- The thesis serves as a basis for calculating reasonable parameters when installing fire fighting equipment assemblies on vehicles, ensuring stability when driving on a straight road with a speed of ≤70km/h and when going through uneven surfaces. Street.

- The thesis has investigated the linear motion dynamics equation of the fire engine, the survey results are the scientific basis for calculating and determining the reasonable values ​​of the geometrical and structural parameters of the installation work system. on a fire engine.

- The thesis has determined the parameters of the maximum horizontal deviation of the center of gravity of the instrument cluster in accordance with the driver's comfort when operating.

- Having conducted experiments to determine the deformation of the front wheel tires when starting and moving through the bumpy road surface, the experimental results have verified the theoretical model to calculate the dynamics of the vehicle's linear motion, The results of comparing the error between the theory and the experiment are within the allowable limit, from the experimental results, it shows that the theoretical calculation model is reliable.

3. The Novel points drawn from the research results of the thesis

- The thesis has built a kinematic model of planar motion, established a system of equations for the linear motion of a fire engine.

- The thesis has built a kinematic calculation model of a fire fighting motorcycle when turning around, established a formula for calculating the vehicle's kinematic parameters: speed, angle of inclination... , as a basis for calculation. Safe speed when the vehicle goes through corners.

- Building a model to calculate the maximum horizontal deviation of the center of gravity of the device cluster; determine the parameters to be tested to know the range of their values. With these values, the maximum horizontal deviation of the center of gravity of the instrument cluster will be calculated in accordance with the driver's comfort when operating.

- The dynamic equation of linear motion of the fire engine has been investigated, the survey results are the scientific basis for calculating and determining the reasonable values ​​of the geometrical and structural parameters of the work system mounted on the vehicle. fire engine. The results of the vehicle's linear motion dynamics survey show that when using the base vehicle, a Kawasaki W175 SE motorcycle, and setting the coordinate height of the center of gravity of the instrument cluster Zm=75cm (equal to the center of gravity of the suspension block with driver), then the coordinates of the center of gravity of the instrument cluster on the X axis of Xm=15cm will be most reasonable, then the front wheel of the vehicle always grips the road at all speeds 70km/h and the instrument cluster load can reach 130kG.

- The research results of the thesis have been applied in practice to design and manufacture a new model of fire fighting motorcycle. After being built according to the optimal calculation parameters, the fire-fighting motorcycle has overcome some limitations that are: the vehicle is stable when turning, turning left, turning right, the vehicle does not separate the front wheel before turning. departure, when passing bumpy road surface.

- The results of the thesis can be used as a reference in teaching and learning for teachers, officers of Mechanical Engineering, Dynamic Mechanical Engineering and students in the orientation to educational development and professional training.

Ha Noi, date    month 9 year 2022

Doctoral Advisers 1

Assoc. Prof.Dr. Duong Van Tai

Doctoral Advisers 2

Dr. Hoang Son

Doctoral Candidate

Luong Anh Tuan


Chia sẻ