Trang thông tin về những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án. NCS Nguyễn Kiên Cường

20 tháng 2, 2023

THÔNG TIN NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN

 

I) Thông tin chung:

- Tên đề tài luận án và cơ sở đào tạo

+ Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu cơ sở khoa học để trồng rừng Sấu tía (Sandoricum indicum Cav.) cung cấp gỗ lớn tại tỉnh Lâm Đồng".

+ Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Lâm nghiệp

-  Nghiên cứu sinh

+ Họ tên NCS: Nguyễn Kiên Cường

+ Khóa đào tạo NCS: 2017

+ Ngành: Lâm sinh; Mã số: 9.62.02.05

-  Người hướng dẫn khoa học 1: Nguyễn Minh Thanh

+ Chức danh khoa học:          Tiến sĩ,           Học vị:  PGS

+ Đơn vị công tác:                  Trường Đại học Lâm nghiệp

- Người hướng dẫn khoa học 2: Võ Đại Hải

+ Chức danh khoa học: Tiến sĩ,                    Học vị: GS

+ Đơn vị công tác: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

II) Những đóng góp mới về mặt khoa học và thực tiễn của luận án:

- Về mặt khoa học: Đã bổ sung các thông tin về đặc điểm sinh học và xác định được một số cơ sở khoa học cho việc gây trồng và phát triển Sấu tía cung cấp gỗ lớn tại tỉnh Lâm Đồng. 

- Về mặt thực tiễn: Đã chọn được một số xuất xứ và gia đình có triển vọng để cung cấp giống, đồng thời đề xuất được một số biện pháp kỹ thuật nhân giống và trồng rừng Sấu tía cung cấp gỗ lớn tại Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

- Những luận điểm mới rút ra từ kết quả nghiên cứu của luận án:

+ Đã lựa chọn được 03 xuất xứ và 08 gia đình Sấu tía có triển vọng để làm nguồn giống tại tỉnh Lâm Đồng.

+ Đã xác định được các biện pháp kỹ thuật nhân giống bằng hạt, hom và kỹ thuật trồng rừng thâm canh cây Sấu tía cung cấp gỗ lớn ở tỉnh Lâm Đồng.

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2023

Tập thể người hướng dẫn                                                                             Nghiên cứu sinh

Hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Minh Thanh

Hướng dẫn 2: GS.TS. Võ Đại Hải                                                               Nguyễn Kiên Cường

 

 

SUMMARY OF NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

 

I) General information:

- Title and institution:

+ Title: "Research on scientific basis for planting Sandoricum indicum Cav. for providing large timber in Lam Dong province".

+ Training institution: Vietnam National University of Forestry

-  PhD Student

+ Full name: Nguyen Kien Cuong

+ Postgraduate Training Course: 2017

+ Specialty: Silviculture; Classification/code: 9.62.02.05

-  First Scientific instructor: Assoc.Prof.Dr. Nguyen Minh Thanh

+ Working place: Vietnam National University of Forestry

- First Scientific instructor 2: Prof.Dr. Vo Dai Hai

+ Working place: Vietnamese Academy of Forest Sciences

II) New academic and practical contributions of the dissertation:

- Academically: To add information on silvicultural characteristics and identify scientific basis for the planting and growing of Sandoricum indicum Cav. for providing large timber in Lam Dong province.

- Practically: To select potential sources and families to provide seedlings, and propose several technical methods to propagate and plant Sandoricum indicum Cav. for providing large timber in Da Huoai, Lam Dong province.

- New contributions of the dissertation:

+ Select three sources and eight families have been selected to provide Sandoricum indicum Cav. seedlings in Lam Dong province.

+ Identify technical methods of seed propagation, cutting and intensive afforestation techniques of Sandoricum indicum Cav. for providing large timber in Lam Dong province.

Ha Noi, February 3rd,2023

Represent Scientific instructors                                                PhD Student

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Minh Thanh                                       Nguyen Kien Cuong

Prof.Dr. Vo Dai Hai

 

 


Chia sẻ