Trang thông tin về những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án. NCS Trần Nho Đạt

12 tháng 1, 2023

TRANG THÔNG TIN

Về những đóng góp mới về mặt lý luận và thực tiễn của luận án

 

I. Thông tin chung

1. Tên đề tài luận án và cơ sở đào tạo

- Tên đề tài luận án: Tác động của du lịch sinh thái đến quản lý rừng đặc dụng tại Vườn quốc gia Ba Vì.

- Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Lâm nghiệp.

2. Nghiên cứu sinh

- Họ tên NCS: Trần Nho Đạt

- Khóa đào tạo NCS: K25 năm 2016, Đợt 1

- Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng;      Mã số 9620211

3. Người hướng dẫn khoa học

- Họ tên người hướng dẫn khoa học:

+ Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn An Thịnh; đơn vị công tác: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

+ Người hướng dẫn 2: PGS.TS. Đồng Thanh Hải; đơn vị công tác: Trường Đại học Lâm nghiệp.

II. Những đóng góp mới về mặt lý luận, kết quả, thực tiễn của luận án:

a) Về cơ sở lý luận và khoa học:

- Luận án là công trình khoa học đầu tiên sử dụng các mô hình định lượng toán học và lượng giá kinh tế để đánh giá tác động thành phần và tác động tổng hợp của hoạt động du lịch sinh thái tới các lĩnh vực quản lý rừng đặc dụng tại Vườn quốc gia Ba Vì.

- Luận án là công trình khoa học đầu tiên sử dụng mô hình AHP để xác định các giải pháp ưu tiên và đề xuất bộ chỉ số giám sát du lịch sinh thái, hiệu quả quản lý rừng đặc dụng tại Vườn quốc gia Ba Vì.

- Kết quả nghiên cứu của luận án đóng góp vào hệ thống tri thức khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu, đánh giá tác động của hoạt động du lịch sinh thái trong rừng đặc dụng.

b) Về kết quả:

- Đánh giá được tác động tổng thể của các hoạt động du lịch sinh thái tới các lĩnh vực quản lý rừng đặc dụng tại Vườn quốc gia Ba Vì.

- Phân tích, tính toán được giá trị cảnh quan du lịch mà Vườn quốc gia Ba Vì mang lại hàng năm.

- Đề xuất được các giải pháp và sắp xếp chúng theo thứ tự ưu tiên nhằm phát triển du lịch sinh thái và nâng cao hiệu quả công tác quản lý rừng đặc dụng tại Vườn quốc gia Ba Vì.

- Xây dựng được bộ tiêu chí phục vụ đánh giá, giám sát thực hiện các giải pháp, nhằm đóng góp cụ thể hơn nữa cho việc triển khai thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái và nâng cao hiệu quả công tác quản lý rừng đặc dụng tại Vườn quốc gia Ba Vì.

c) Về thực tiễn:

          Các kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp cơ sở khoa học cho các nhà quản lý ra quyết định thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái và nâng cao hiệu quả công tác lý rừng đặc dụng tại Vườn quốc gia Ba Vì.

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2022

Giáo viên hướng dẫn khoa học

PGS. TS. Nguyễn An Thịnh

PGS.TS. Đồng Thanh Hải

Nghiên cứu sinh

Trần Nho Đạt

 

 

 

INFOMATION PAGE

Regarding the new theoretical and practical contributions of the thesis 

I. General Information

1. Dissertation title and training institution

- Dissertation title: Impact of ecotourism on special-use forest management in Ba Vi National Park.

- Name of the university: Vietnam National University of Forestry.

2. PhD student

- Name of PhD student: Tran Nho Dat

- - Starting year: 2016 (K25, Phase 1)

- Major: Forest resource management;  Code 9620211

3. Scientific advisor

- Name of the scientific guide:

+ Instructor 1: Assoc.Prof.Dr. Nguyen An Thinh; Institution: VNU University of Economic & Business

+ Instructor 2: Assoc.Prof.Dr. Dong Thanh Hai; Institution: Vietnam National University of Forestry

II. New contributions in terms of theory, results and practice of the thesis

a) Theoretical and scientific basis:

          - The thesis is the first scientific work to use quantitative mathematical models and economic evaluation to evaluate the compositional and combined impacts of ecotourism activities on the fields management of special-use forests use in Ba Vi National Park.

- The thesis is the first scientific work using the AHP model to identify priority solutions and propose a set of indicators to monitor eco-tourism, effective management of special-use forests in Ba Vi National Park.

- The research results of the thesis contribute to the system of scientific knowledge in the field of research and impact assessment of ecotourism activities in special-use forests.

b) About the result :

- Assess the overall impact of ecotourism activities on the management of special-use forests in Ba Vi National Park.

- Analyze and calculate the value of tourist landscape that Ba Vi National Park brings every year.

- Propose solutions and arrange them in order of priority to develop eco-tourism and improve the efficiency of special-use forest management in Ba Vi National Park.

- Develop a set of criteria for evaluating and monitoring the implementation of solutions, in order to contribute more specifically to the implementation of solutions to promote ecotourism development and improve public efficiency. Special-use forest management in Ba Vi National Park.

c) About practice:

The research results of the thesis provide a scientific basis for decision-making managers to promote ecotourism development and improve the efficiency of special-use forest management in Ba Vi National Park.

 

Hanoi, December 26, 2022

Supervisor

Assoc. Dr. Nguyen An Thinh

Assoc. Dr. Dong Thanh Hai

PhD candidate

Tran Nho Dat


Chia sẻ