Mẫu văn bản đào tạo sau đại học, Trường Đại học Lâm nghiệp

27 tháng 12, 2016

Danh sách mẫu đơn đào tạo sau đại học, Trường Đại học Lâm nghiệp:

(Học viên lấy mẫu đơn tích vào đường link phía dưới)

MẪU VĂN BẢN DÀNH CHO HỌC VIÊN CAO HỌC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ.

Mẫu 01-SĐH: Mẫu đơn xin chuyển lớp

Mẫu 02-SĐH: Mẫu đơn đăng ký học lại, học ghép

Mẫu 03-SĐH: Mẫu đơn đăng ký thi lại, thi ghép

Mẫu 04-SĐH: Mẫu đơn xin nghỉ phép

Mẫu 05-SĐH: Mẫu đơn xin bảo lưu

Mẫu 06-SĐH: Mẫu đơn xin quay trở lại học tập

Mẫu 07-SĐH: Mẫu đơn xin hoãn học môn

Mẫu 08-SĐH: Mẫu đơn xin hoãn thi

Mẫu 09-SĐH: Đơn đăng ký học theo lớp riêng

Mẫu 10-SĐH: Quy cách trình bày luận văn

Mẫu 11-SĐH: Mẫu đơn đăng ký bảo vệ luận văn

Mẫu 12-SĐH: Mẫu đơn xin gia hạn thời gian làm luận văn

Mẫu 13-SĐH: Mẫu đơn xin sửa tên đề tài

Mẫu 14-SĐH: Mẫu xin đổi giáo viên hướng dẫn

Mẫu 15-SĐH: Mẫu bản giải trình nội dung chỉnh sửa luận văn

Mẫu 16-SĐH: Mẫu lý lịch khoa học

Mẫu 17-SĐH: Mẫu đơn đăng ký thi Tiếng Anh B1

Mẫu 19-SĐH: Mẫu bản nhận xét của giáo viên hướng dẫn

Mẫu 20-SĐH: Đăng ký thực hiện luận văn

 

MẪU VĂN BẢN DÀNH CHO NGHIÊN CỨU SINH

Huong dan - ket cau De cuong luan an

Huong dan - trinh bay LuanAn-TomTat

Huong dan - Viet Thong tin dong gop moi

Huong dan - Viet trich yeu luan an

Mau - Bao cao dinh ki 6 thang

Mau - Cong van dong y gia han

Mau - CV de nghi bao ve truoc thoi han

Mau - CV de nghi cho NCS trinh ho so

Mau - Don bao phan bien kin

Mau - Don bao ve luan an cap co so

Mau - Don bao ve luan an cap truong

Mau - Don bao ve luan an truoc thoi han

Mau - Don bao ve TLTQ- CD tien si

Mau - Don Bo sung nguoi huong dan

Mau - Don chuyen co so dao tao

Mau - Don de nghi bao ve lại de cuong

Mau - Don de nghi gia han - ke hoach gia han

Mau - Don de xuat nguoi huong dan

Mau - Don dieu chinh ten de tai

Mau - Don quay tro lại trinh ho so

Mau - Don thay doi nguoi huong dan

Mau - Don thay doi vi tri huong dan

Mau - Don thoi hoc ncs

Mau - Giai trinh Phan bien kin

Mau - Giai trinh sau bao ve cap co so

Mau - Giai trinh sau bao ve cap truong

Mau - Giai trinh tham dinh luan an

Mau - Giay xac nhan dong tac gia

Mau - Nhan tom tat luan an

Mau - Nhan xet cua huong dan cap truong

Mau - Nhan xet cua huong dan cap co so

Mau - Nhan xet luan an cap co so

Mau - Nhan xet luan an cap truong

 

 


Chia sẻ