Quy định xét tuyển nghiên cứu sinh tại trường Đại học Lâm nghiệp

23 tháng 9, 2016

Quyết định số: 82/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH  ngày 28/01/2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp về việc ban hành quy định tạm thời việc xét tuyển nghiên cứu sinh tại trường Đại học Lâm nghiệp 

Nội dung Quyết định xem trên tệp đính kèm:

QĐ-82-Về ban hành quy định xét tuyển NCS-ĐHLN.rar


Chia sẻ