Thông báo về việc nhận đơn chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2019

2 tháng 5, 2019

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo:

Về việc nhận đơn chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2019

Thông báo và mẫu đơn thí sinh xem trên tệp đính kèm:

Thongbao-nhandonphuckhao.pdf

Maudonphuckhao.doc


Chia sẻ

Tin nổi bật