Thông tin về những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án NCS Nguyễn Phúc Thọ

19 tháng 2, 2020

TRANG THÔNG TIN

Về những đóng góp mới về mặt lý luận và thực tiễn của luận án

 

I. Thông tin chung

1. Tên đề tài luận án và cơ sở đào tạo

- Tên đề tài luận án:  Nghiên cứu hiệu quả giữ nước của rừng phục vụ chi trả dịch vụ môi trường đối với hồ thủy điện ở Việt Nam.

- Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Lâm nghiệp.

2. Nghiên cứu sinh

- Họ tên NCS: Nguyễn Phúc Thọ

- Khóa đào tạo NCS: Năm 2011, Đợt 1

- Chuyên ngành: Lâm sinh;     Mã số 9.62.02.05

3. Người hướng dẫn khoa học

- Họ tên người hướng dẫn khoa học:

+ Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Trần Quang Bảo

- Đơn vị công tác: Trường đại học Lâm nghiệp

II. Những đóng góp mới về mặt lý luận, kết quả, thực tiễn của luận án

- Về cơ sở lý luận và khoa học:

          + Bổ sung cơ sở khoa học cho việc lựa chọn phương pháp nghiên cứu khả năng giữ nước của rừng;

+ Góp phần cung cấp cơ sở dữ liệu khoa học chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở vùng hồ thủy điện ở Việt Nam.

- Về kết quả:

          + Xác định được đặc điểm của các lưu vực;

          + Xác định được vai trò và giá trị giữ nước của rừng trong mùa khô;

+ Xây dựng được khung giá trị dịch vụ giữ nước của rừng theo nguồn gốc, loại rừng và trạng thái rừng ở vùng hồ thủy điện;

          + Đề xuất được mức chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với một số cơ sở sản xuất thủy điện ở Việt Nam.

  • Về thực tiễn:

          Hỗ trợ cho các nhà quản lý trong việc lập quy hoạch, kế hoạch và tính toán mức chi trả DVMTR phù hợp với thực tế tại cơ sở giúp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển rừng ở Việt Nam.

 

Xuân Mai, ngày 15 tháng 02 năm 2020

Giáo viên hướng dẫn khoa học

 

 

 

PGS. TS. Trần Quang Bảo

Nghiên cứu sinh

 

 

 

Nguyễn Phúc Thọ


Chia sẻ

Tin nổi bật