Thông tin về những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án NCS Bouaphanh Chathavong

11 tháng 8, 2020

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN

 

I) Thông tin chung:

-Tên đề tài luận án và cơ sở đào tạo

+ Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số cơ sở khoa học cho phục hồi rừng tự nhiên tại vùng đệm Vườn Quốc gia Nặm Pui, tỉnh Sayaboury, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

+ Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Lâm nghiệp

-Nghiên cứu sinh

+ Họ tên NCS: Bouaphanh Chathavong

+ Khóa đào tạoNCS: Khóa: 2012-2015

+ Ngành: Lâm sinh, Mã ngành:9 62 02 05

-Người hướng dẫn khoa học

+ Họ tên người hướng dẫn khoa học:  GS. TS. Phạm Văn Điển

+ Chức danh khoa học: GS, học vị: TS

+ Đơn vị công tác: Tổng Cục Lâm nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

II) Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án:

-Đề tài có ý nghĩa khoa học, đã bổ sung được thực trạng và sự biến động theo không gian và thời gian của rừng thứ sinh nghèo tại vùng đệm Vườn Quốc gia Nặm Pui làm cơ sở đề xuất các giải pháp phục hồi.

-Đề tài có ý nghĩa thực tiễn, đã xây dựng được phương án và bảng tra để phân chia đối tượng tác động, phục hồi rừng thứ sinh nghèo tại khu vực nghiên cứu.

- Những luận điểm mới rút ra từ kết quả nghiên cứu của luận án.

+Thực trạng và xu hướng biến động của nhóm loài cây mụcđích trong tầng cây cao và cây tái sinh đã được luậnán sử dụng để phân chia đối tượng phục hồi rừng. Phân chia đối tượng phục hồi rừng, về thực chất là phân chia khả năng phục hồi cho từng đối tượng rừng.

+Các phương án và bảng tra phục hồi rừng có thể đượcáp dụng tốt trong thực tiễn quản lý, phát triển rừngở khu vực nghiên cứu.

 

 

Hà Nội, ngày         tháng 8 năm 2020

Người hướng dẫn khoa học

           Nghiên cứu sinh

 

 

 

 

 

 

GS. TS. Phạm Văn Điển                               Bouaphanh Chathavong

 

Nội dung tệp đính kèm:

LuanAn - ncs.BouaphanhChanthavong_DHLN

TomTatLuanAn (tiengAnh) - ncs.BouaphanhChanthavong_DHLN

TomTatLuanAn (tiengViet) ncs.BouaphanhChanthavong_DHLN


Chia sẻ

Tin nổi bật