Thông tin về những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án NCS Nguyễn Đình Hải

18 tháng 7, 2018
TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ

MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN

 

I) Thông tin chung

- Tên đề tài luận án và cơ sở đào tạo

+ Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đặc điểm sinh thái và bảo tồn quần thể Voọc xám (Trachypithecus crepusculus) ở Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hoá.

+ Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Lâm nghiệp

-  Nghiên cứu sinh

+ Họ tên NCS: Nguyễn Đình Hải

+ Học vị: Thạc sĩ

+ Khóa đào tạo NCS: K23 (2014 - 2017)

+ Ngành: Lâm sinh; Mã số: 9620205.

-  Người hướng dẫn khoa học

+ Họ tên người hướng dẫn khoa học 1: Nguyễn Xuân Đặng

+ Chức danh khoa học, học vị: Phó Giáo sư, tiến sĩ

+ Đơn vị công tác: Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện hàn lâm  KHCN Việt Nam.

+ Họ tên người hướng dẫn khoa học 2: Phạm Xuân Hoàn

+ Chức danh khoa học, học vị: Phó Giáo sư, tiến sĩ

+ Đơn vị công tác: Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

II) Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

           - Về mặt học thuật

Luận án cung cấp thông tin, tư liệu khoa học về đặc điểm sinh học, sinh thái và tập tính của loài Voọc xám. Đây là nguồn tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy ở bậc đại học và sau đại học trong lĩnh vực lâm nghiệp, sinh thái học và công tác bảo tồn động vật hoang dã.

           - Về mặt lý luận

           Kết quả và đóng góp mới của luận án góp phần làm sáng tỏ và phong phú thêm những vấn đề về tập tính, cấu trúc quần thể, thức ăn, thực trạng bảo tồn cung như hệ sinh thái nơi Voọc xám sinh sống, để từ đó có định hướng rõ ràng trong công tác quản lý vảo vệ.

           - Những luận điểm mới rút ra từ kết quả nghiên cứu của luận án

+ Cung cấp số liệu cập nhật về kích thước quần thể,  cấu trúc đàn và vùng phân bố của Voọc xám ở Khu BTTN Xuân Liên.

+  Xác định được kích thước vùng sống của Voọc xám ở khu BTTN Xuân liên là 294 ha; tính toán được tỷ lệ thời gian trong ngày Voọc xám giành cho các hành vi tập tính khác nhau, trong đó hành vi tập tính "kiếm ăn" chiếm 48,88% và hành vi "Nghỉ ngơi" chiếm 21,89% trong tổng thời gian hoạt động trong ngày của Voọc xám.

          + Xác định được đặc điểm sinh cảnh và cấu trúc thảm thực vật nơi Voọc xám phân bố và danh sách các loài thực vật được Voọc xám sử dụng làm thức ăn ở Khu BTTN Xuân Liên cũng như đặc điểm vật hậu học của chúng.

        + Phân tích được các tác động đe dọa đến quần thể Voọc xám và đề xuất các giải pháp bảo tồn bền vững quần thể Voọc xám ở KBTTN Xuân Liên.

 

 

Nội dung chi tiết xem trên tệp đính kèm:

 

Tomtatluanan-TiengViet.pdf

Tomtatluanan-TiengAnh.pdf

Luanan-NguyenDinhHai.pdf

 

Chia sẻ

Tin nổi bật