TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN NCS NGUYỄN ĐẮC TRIỂN

6 tháng 4, 2015

Trang thông tin về những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

I) Thông tin chung:

- Tên đề tài luận án và cơ sở đào tạo

            + Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu động thái tái sinh tự nhiên rừng lá rộng thường xanh tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ"

            + Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Lâm nghiệp

-  Nghiên cứu sinh

            + Họ tên NCS: Nguyễn Đắc Triển

            + Học vị: Thạc sĩ lâm học

            + Khóa đào tạo: 20 (2011-2014)

            + Chuyên ngành: Lâm sinh             Mã số: 62 62 02 05

-  Người hướng dẫn khoa học 1:

            + Họ tên người hướng dẫn khoa học: Trần Văn Con

            + Chức danh khoa học, học vị: PGS.TS

            + Đơn vị công tác: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

- Người hướng dẫn khoa học 2:

            + Họ tên người hướng dẫn khoa học: Bùi Thế Đồi

            + Chức danh khoa học, học vị: PGS.TS

            + Đơn vị công tác: Trường Đại học Lâm nghiệp

II) Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án:

            - Về mặt học thuật: Cung cấp thêm các dẫn liệu khoa học về động thái tái sinh tự nhiên ở rừng nhiệt đới thông qua kết quả nghiên cứu tái sinh bổ sung, tỷ lệ chết và chuyển cấp; đặc điểm tái sinh rừng dưới tán và tái sinh lỗ trống của rừng lá rộng thường xanh nhiệt đới và tái sinh của một số loài ưu thế.

            - Về mặt lý luận: Kết quả của luận án góp phần làm sáng tỏ các lý luận về tái sinh rừng nhiệt đới đã được A. Obvêrin (1938), Van Steenis (1956), P.W. Richard (1959, 1968, 1970), G.N.Baur (1964, 1976) tổng kết. Bổ sung minh chứng về cơ chế duy trì đa dạng sinh học rừng nhiệt đới.

       - Một số kết quả mới được nghiên cứu trong luận án.

 Lượng hóa được động thái biến đổi tổ thành loài; đa dạng loài; động thái chết, tái sinh bổ sung, chuyển cấp của lớp cây tái sinh rừng lá rộng thường xanh tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn trong giai đoạn 5 năm (2007-2012).

 Xác định được cơ chế duy trì đa dạng sinh học của rừng nhiệt đới thông qua đặc điểm tái sinh tự nhiên của các loài ưu thế trong rừng lá rộng thường xanh.

Hướng dẫn khoa học 1

 

 

 

PGS.TS. Trần Văn Con

Hướng dẫn khoa học 2

 

 

 

PGS.TS. Bùi Thế Đồi

Nghiên cứu sinh

 

 

 

Nguyễn Đắc TriểnChia sẻ

Tin nổi bật