TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN NCS VŨ TIẾN HƯNG

3 tháng 4, 2015

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN

I) Thông tin chung:

Tên đề tài luận án và cơ sở đào tạo

- Tên đề tài luận án: Xây dựng cơ sở khoa học cho điều tra sinh khối và các bon cây đứng rừng tự nhiên lá rộng thường xanh ở Việt Nam.

- Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Lâm nghiệp

Nghiên cứu sinh

- Họ tên NCS: Vũ Tiến Hưng

- Học vị: Thạc sỹ Lâm nghiệp

- Khóa đào tạo NCS: 21 (2012 – 2015)

- Chuyên ngành: Lâm học               Mã số: 60. 62. 02. 08

Người hướng dẫn khoa học 1

- Họ tên người hướng dẫn khoa học: Phạm Ngọc Giao

- Chức danh khoa học, học vị: Tiến sỹ

- Đơn vị công tác: Hội khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Người hướng dẫn khoa học 2

- Họ tên người hướng dẫn khoa học: Nguyễn Hải Tuất

- Chức danh khoa học, học vị: Giáo sư, tiến sỹ

- Đơn vị công tác: Hội khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

II) Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án:

Về mặt học thuật:

- Xác định được cấu trúc sinh khối các bộ phận cây gỗ rừng tự nhiên lá rộng thường xanh ở Việt nam.

- Xây dựng và kiểm nghiệm được phương trình sinh khối cây gỗ rừng tự nhiên lá rộng thường xanh ở Việt nam.

-Lập biểu và đánh giá được sai số của biểu sinh khối cây gỗ rừng tự nhiên lá rộng thường xanh ở Việt nam.

-Xây dựng và đánh giá được sai số các phương trình cho điều tra nhanh sinh khối lâm phần rừng tự nhiên lá rộng thường xanh ở Việt nam.

 

Về mặt lý luận:

- Xây dựng cơ sở khoa học cho điều tra sinh khối và các bon cây đứng rừng tự nhiên lá rộng thường xanh ở Việt nam.

Những luận điểm mới rút ra từ kết quả nghiên cứu của luận án:

- Xây dựng và kiểm nghiệm được phương trình sinh khối cây gỗ rừng tự nhiên lá rộng thường xanh ở các vùng sinh thái chủ yếu của Việt nam.

- Lập biểu và đánh giá được sai số của biểu sinh khối cây gỗ rừng tự nhiên lá rộng thường xanh ở các vùng sinh thái chủ yếu của Việt nam.

- Xây dựng và đánh giá được sai số các phương trình cho điều tra nhanh sinh khối lâm phần rừng tự nhiên lá rộng thường xanh ở Việt nam.

Người hướng dẫn khoa học 1

 

 

 

      TS. Phạm Ngọc Giao

   Người hướng dẫn khoa học 2

 

 

 

        GS.TS Nguyễn Hải Tuất

  Nghiên cứu sinh

 

 

 

   Vũ Tiến Hưng

 

 

 

 

 

 


Chia sẻ

Tin nổi bật