THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA NGHIÊN CỨU SINH PHẠM THẾ ANH

22 tháng 12, 2014

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN

I) Thông tin chung:

Tên đề tài luận án và cơ sở đào tạo

- Tên đề tài luận án: Lập biểu thể tích thân cành ngọn cho một số loài cây khai thác phổ biến trong rừng tự nhiên khu vực Bắc trung bộ.

- Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Lâm nghiệp

Nghiên cứu sinh

- Họ tên NCS: Phạm Thế Anh

- Khóa đào tạo: 2008 - 2012

- Chuyên ngành: Điều tra và quy hoạch rừng                  Mã số: 62.62.02.08

Người hướng dẫn khoa học

- Họ tên người hướng dẫn khoa học: Vũ Tiến Hinh

- Chức danh khoa học, học vị: Giáo sư, tiến sỹ

- Đơn vị công tác: Trường Đại học Lâm nghiệp

II) Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án:

- Về mặt học thuật:

Phát hiện và khẳng định đối với từng loài cây, biến động của hình số ngang ngực của những thân cây có cùng đường kính và chiều cao chỉ bằng 1/3 ÷ 1/2 biến động của hình số ngang ngực hoặc hình số tự nhiên khi tính chung cho loài cây. Dựa vào đó có thể chứng minh dùng phương trình quan hệ thể tích với đường kính ngang ngực và chiều cao để xác định thể tích thân cây đứng luôn có độ tin cây cao hơn dùng phương trình đường sinh thân cây thông dụng hiện nay.

- Về mặt lý luận:

Đã xây dựng được cơ sở khoa học lập biểu thể tích thân, cành, ngọn cho các loài cây khai thác phổ biến khu vực Bắc trung bộ bằng phương pháp tổng hợp.

- Những luận điểm mới rút ra từ kết quả nghiên cứu của luận án:

Nếu lấy loài cây làm đối tượng lập và sử dụng biểu thì phương pháp dùng mối quan hệ giữa thể tích với đường kính và chiều cao cũng như quan hệ giữa thể tích các bộ phận thân cây với nhau có cơ sở khoa học vững chắc hơn phương pháp dùng phương trình đường sinh đang được sử dụng rộng rãi cho rừng tự nhiên Việt Nam hiện nay.

 


Chia sẻ

Tin nổi bật