Thông tin về những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án NCS Trần Minh Cảnh

5 tháng 9, 2019

Trang thông tin về những đóng góp mới về mặt học thuật,

lý luận của luận án

 

I) Thông tin chung

- Tên đề tài luận án và cơ sở đào tạo

+ Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu xây dựng các giải pháp quản lý lửa rừng cho vườn Quốc gia Hoàng Liên".

+ Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Lâm nghiệp

-  Nghiên cứu sinh

+ Họ tên NCS: Trần Minh Cảnh

+ Khóa đào tạo NCS: 2013 - 2016

+ Ngành: Lâm Sinh ; Mã số: 9620205

-  Người hướng dẫn khoa học

+ Họ tên người hướng dẫn khoa học: Bế Minh Châu.

+ Chức danh khoa học: Phó giáo sư, học vị: Tiến sĩ

+ Đơn vị công tác: Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam

II) Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

          - Đánh giá được khả năng phục hồi quần xã thực vật rừng và đất rừng sau cháy tại VQG Hoàng Liên.

          - Xác định được tập đoàn cây có khả năng phòng cháy và xây dựng bản đồ quản lý lửa rừng khu vực VQG Hoàng Liên.

          - Đề xuất được một số giải pháp quản lý lửa rừng và phục hồi rừng sau cháy có cơ sở khoa học, phù hợp thực tiễn và định hướng khoa học về mô hình quản lý lửa rừng dựa vào cộng đồng cho VQH Hoàng Liên.

 

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2019

Người hướng dẫn

 

 

 

 

 

PGS.TS. Bế Minh Châu

Nghiên cứu sinh

 

 

 

 

 

Trần Minh Cảnh   

 

File đính kèm:

Luan An - ncsTranMinhCanh_DHLN

TomTatLuanAn (tiengAnh) - ncs.TranMinhCanh_DHLN

TomTatLuanAn (tiengViet) - ncs.TranMinhCanh_DHLN 


Chia sẻ

Tin nổi bật