Thông tin về những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án tiến sĩ, NCS Ngô Văn Hồng

23 tháng 6, 2022

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN

I) Thông tin chung:

- Tên đề tài luận án và cơ sở đào tạo

 + Tên đề tài luận án: Vai trò của vốn xã hội và thể chế địa phương trong quản lý rừng cộng đồng khu vực Bắc Trung Bộ

 + Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Lâm nghiệp

- Nghiên cứu sinh

+ Họ tên NCS: Ngô Văn Hồng

+ Khóa đào tạo NCS: Khóa: 2015 - 2018

+ Ngành: Quản lý tài nguyên rừng, Mã ngành: 9620211

- Người hướng dẫn khoa học

a, Họ tên người hướng dẫn khoa học 1:  PGS. TS. Đỗ Anh Tuân

+ Chức danh khoa học: PGS, học vị: TS

+ Đơn vị công tác: Trường Đại học Lâm nghiệp.

b, Họ tên người hướng dẫn khoa học 2:  PGS. TS. Trần Ngọc Hải

+ Chức danh khoa học: PGS, học vị: TS

+ Đơn vị công tác: Trường Đại học Lâm nghiệp.

II) Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án:

- Về mặt học thuật: Xác định được vốn xã hội và thể chế địa phương của các cộng đồng là các nhân tố quan trọng, có ảnh hưởng đến việc tổ chức quản lý và hiệu quả quản lý rừng cộng đồng, làm cơ sở khoa học quan trọng cho việc thiết kế cơ cấu quản lý, hệ thống thể chế và thúc đẩy các nhân tố vốn xã hội nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên rừng cộng đồng.

- Về mặt lý luận: (1) Đây là công trình khoa học nghiên cứu chuyên sâu đầu tiên về vốn xã hội và thể chế trong quản lý rừng cộng đồng ở Việt Nam. Luận án đã tổng quát hoá cơ sở lý luận cho quản lý rừng cộng đồng trên cơ sở lý thuyết quản lý tài nguyên chung và hành động tập thể, đặc biệt là vai trò của các nhân tố thể chế và vốn xã hội trong quản lý tài nguyên rừng cộng đồng. Kết quả nghiên cứu đóng góp vào lý luận về vai trò của vốn xã hội và thể chế địa phương đối với quản lý tài nguyên rừng cộng đồng nói rừng riêng và lý luận về quản lý tài nguyên chung nói riêng; (2) Nghiên cứu đã mô hình hoá một cách định lượng về chiều hướng và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố vốn xã hội và thể chế đến hiệu quả quản lý rừng cộng đồng ở khu vực nghiên cứu.

- Những luận điểm mới rút ra từ kết quả nghiên cứu của luận án:

Nghiên cứu này chỉ ra rằng tính đa chiều, nhiều khía cạnh khác nhau của vốn xã hội (từ mạng lưới đến giá trị và quan điểm chia sẻ) cũng như có sự khác biệt về giá trị vốn xã hội ở các cộng đồng nghiên cứu. Các kết quả phân tích thống kê định lượng đã chứng minh rằng vốn xã hội địa phương có tương quan thuận chặt chẽ với hiệu quả quản lý rừng cộng đồng. Nơi có vốn xã hội cao thì hiệu quả quản lý rừng cộng đồng tốt hơn. Trong đó, các chỉ số vốn xã hội thành phần Sự tin tưởng Sự tương hỗ là các chỉ số có ảnh hưởng rõ rệt và lớn nhất đến hiệu quả quản lý rừng cộng đồng.

Hệ thống thể chế trong quản lý rừng cộng đồng tại khu vực nghiên cứu về cơ bản có cấu trúc khá tương đồng và đều được xây dựng theo khuôn mẫu do Kiểm lâm địa phương hỗ trợ, bao gồm (i) các quy định hoạt động và (ii) các quy định tập thể dựa trên quy định của Nhà nước về quản lý rừng và quy chế truyền thống của các cộng đồng. Nhìn chung các quy chế này còn thiếu chi tiết về quản lý lâm sản ngoài gỗ, cơ chế giải quyết xung đột và đảm bảo thực thi quy chế.

Thể chế địa phương (thể hiện ở các quy định, mức độ chi tiết và mức độ thực thi quy chế) là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến các hành động tập thể và hiệu quả quản lý rừng cộng đồng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các mô hình rừng cộng đồng được đánh giá có hiệu quả quản lý cao là các mô hình có thể chế rõ ràng và các quy định được thực thi nghiêm, dẫn đến rừng cộng đồng được bảo vệ tốt, kiểm soát tốt diện tích đất rừng và chất lượng rừng được cải thiện.

                                                                                                           Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2022

                        NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

         PGS.TS. Đỗ Anh Tuân.       PGS.TS. Trần Ngọc Hải

NGHIÊN CỨU SINH

  Ngô Văn Hồng

 

 

 

 

INFORMATION OF NEW CONTRIBUTIONS OF DOCTORAL DISSERTATION

 

I. General information

- The title of dissertation  and name of education institution

 + Dissertation title: "The role of social capital and local institutions in community forest management in the North Central region of Viet Nam"

 + The name of education institution: Vietnam National University of Forestry

- Ph.D. candidate

 + Full name: Ngo Van Hong

 + Doctoral training period: 2015 - 2018

- Specialization: Forest resources Management.      Code: 9620211

- Academic supervisors:

1. Assoc. Prof. Dr. Do Anh Tuan

Working place: Vietnam national University of Forestry  

2. Assoc. Prof. Dr. Tran Ngoc Hai

Working place: Vietnam national University of Forestry

II) New academic and theoretical contributions of the dissertation

- Academic contribution: Determining that the social capital and local institutions of local communities are  important factors significantly affecting the outcomes of community forest management. This finding is an important scientific basis for designing organizational structuresinstitutional systems and promoting social capital factors for managing community forest resources effectiveness.

- In terms of theory: (1) This scientific work is the first in deep and quantitative study on social capital and institutions in community forest management in Vietnam. It has generalized the theoretical fundamentals for community forest management on the basis of the theory of common pool resource management and collective action, with focus on the role of institutions and social capital in community forest resource management. The research result has clearly found the role of social capital and institutional arrangement in community forest resources management. It has valuable contribution on theory of community forest management in particular and common pool resource in general. (2) The study has quantitatively modeled the correlation and effect of of the social capital and institutional factors on the effectiveness of the community forest management models in the study area.

- The new findings of the dissertation:

This study shows that the multidimensionality and characteristics of social capital factors (from network to shared values) and variation of social capital indexes among  the studied communities. The results of quantitative statistical analysis have shown that effectiveness of community forest management has significant correlation with local social capital in positive way. Where the social capital is highger, the effectiveness of community forest management is better. Of which, factors Trust and Reciprocity are the social indicators that have the most significant and strong influence on the the effectiveness in the community forest management.

The institutional arrangement in the community forest managementmodels is rather similar in terms of format and is set up by the local communities with guidance  of local forest rangers, including (i) operational rules and (ii) collective rules in accordance with the legal forestry  regulations. In general, these local institutions are lack of details on Non-timber forest products management and  mechanisms for conflict resolution and rule enforcement.

The local institution (in terms of detailed rule defines and and enforcement) is an important factor, directly affecting local people in collective actions and the effectiveness in the community forest management. The research result clearly shows that robust and effective community forest management models which have clearly and detailed rules with strong rule enforcement level, are able to well control the entirety of the communal forest resources and improve forest quality.

                                                                                                                              Hanoi, June 18, 2022

                                    ACADEMIC SUPERVISORS

        Assoc. Prof. Dr. Do Anh Tuan   Assoc. Prof. Dr. Tran Ngoc Hai

Ph.D. CANDIDATE

Ngo Van Hong

 

 


Chia sẻ