Thông tin về những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án tiến sĩ, NCS Bakham Chanthavong

22 tháng 4, 2022

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN

I) Thông tin chung:

- Tên đề tài luận án và cơ sở đào tạo

+ Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ địa không gian trong quản lý tài nguyên rừng tại khu vực Vườn Quốc gia Nam Ka Đinh, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào"

+ Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Lâm nghiệp

-  Nghiên cứu sinh

+ Họ tên NCS: Bakham Chanthavong

+ Khóa đào tạo NCS: Khóa: 2015-2019

   + Ngành: Quản lý tài nguyên rừng;   Mã số: 9620211

-  Người hướng dẫn khoa học

+ Họ tên người hướng dẫn khoa học: 

1. PGS. TS. Phùng Văn Khoa;

Chức danh khoa học: Học hàm: Phó giáo sư. Học vị: Tiến sĩ

Đơn vị công tác: Trường Đại học Lâm nghiệp

2. PGS. TS. Sithong Thongmanivong;

Chức danh khoa học: Học hàm: Phó giáo sư. Học vị: Tiến sĩ

Đơn vị công tác:  Khoa Lâm nghiệp - Trường Đại học Quốc gia Lào.

II) Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án:

- Đề tài có ý nghĩa khoa học: Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần bổ sung ngưỡng chỉ số tương đối phản ảnh sự thay đổi chỉ số viễn thám với chỉ số thực vật kháng khí quyển (ARVI) trên ảnh vệ tinh Sentinel 2 làm cơ sở khoa học cho việc phát hiện sớm mất rừng, suy thoái rừng và khu vực thêm rừng mới ở khu vực Vườn Quốc gia Nam Ka Đinh, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

- Đề tài có ý nghĩa thực tiễn: Các kết quả nghiên cứu của đề tài bước đầu đã đề xuất được quy trình kỹ thuật ứng dụng công nghệ địa không gian trong quản lý tài nguyên rừng khu vực Vườn Quốc gia Nam Ka Đinh, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ tư liệu ảnh viễn thám Sentinel 2.

- Những luận điểm mới rút ra từ kết quả nghiên cứu của luận án:  Luận án đã xác định được ngưỡng chỉ số tương đối để phát hiện sớm mất rừng, suy thoái rừng và thêm rừng mới ở khu vực Vườn Quốc gia Nam Ka Đinh với việc sử dụng chỉ số viến thám ARVI trên ảnh Sentinel 2.

                                                                                       Hà Nội, ngày … tháng 04  năm 2022

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC                                           NGHIÊN CỨU SINH

  1. PGS.TS. Phùng Văn Khoa                                                 Bakham Chanthavong
  2. PGS.TS. Sithong Thongmanivong

 

DISSERTATION INFORMATION

I. General information

Dissertation title and Institution

Dissertation title: "Application of geospatial technology for forest resource management in the Nam Ka Dinh National Park Area, Lao's PDR".

Training Institution:  Vietnam National University of Forestry

  1. PhD student information:

PhD student: Bakham Chanthavong
Education Schedule: 2015-2019
Specialty: Forest resource management.
Code: 9620211

  1. Supervisor Information

1. Full name: Phung Van Khoa

 Academic Title: Professor.  Degree: Doctor

Institution: Vietnam National University of Forestry

2. Full name: Sithong Thongmanivong

 Academic Title:  Professor. Degree: Doctor

Institution: Faculty of Forest Science, National University of Laos

II. New findings about scientific, practical of the dissertation

- Scientific significance of the dissertation: The dissertation contributes to upplementing the relative index threshold reflecting the change of remote sensing index with the atmospheric resistant vegetation index (ARVI) on Sentinel 2 satellite images as a scientific basis for the development of satellite images early deforestation, forest degradation and regrowing forest in the area of Nam Ka Dinh National Park, Lao People's Democratic Republic.

            - Practical significance of the dissertation. The research results of the dissertation initially proposed the technical process of applying geospatial technology in forest resource management in Nam Ka Nai National Park, Lao People's Democratic Republic from satellite images Sentinel 2.

 The findamental points of the dissertation are: The dissertation has identified the relative index threshold for early detection of deforestation, forest degradation and new forests in the Nam Ka National Park area with the use of the ARVI spy on Sentinel 2.

                                                                                                        Hanoi, date … month 04 year 2022

     SCIENTIFIC SUPERVISOR                                                                        PHD. STUDENT

  1. PGS.TS. Phùng Văn Khoa                                                                      Bakham Chanthavong
  2. PGS.TS. SithongThongmanivong

Chia sẻ