Thông tin về những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án tiến sĩ, NCS Hoàng Minh Hòa

16 tháng 4, 2022

Trang thông tin về những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

I. Thông tin chung:

1. Tên đề tài luận án và cơ sở đào tạo

+ Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu xác định một số thông số tối ưu của máy chữa cháy rừng bằng đất cát"

+ Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Lâm nghiệp

2.  Nghiên cứu sinh

+ Họ tên NCS: Hoàng Minh Hòa

+ Khóa đào tạo NCS: 25 (2016-2020)

+ Ngành: Kỹ thuật cơ khí;  Mã số: 9.52.01.03 .

3.  Người hướng dẫn khoa học

- Họ tên người hướng dẫn khoa học 1: Dương Văn Tài.

+ Chức danh khoa học: PGS, học vị: Tiến sĩ.

+ Đơn vị công tác: Khoa Cơ điện và Công trình - Đại học Lâm nghiệp.

            - Họ tên người hướng dẫn khoa học 2: Trần văn Tưởng.

+ Chức danh khoa học:. .…, học vị: Tiến sĩ.

+ Đơn vị công tác: Khoa Cơ điện và Công trình - Đại học Lâm nghiệp.

II. Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án:

1. Về khoa học

        Kết quả nghiên cứu của luận án đã xây dựng được cơ sở khoa học để tính toán các thông số động lực học của máy chữa cháy rừng bằng đất cát, đồng thời luận án đã xây dựng được phương pháp thực nghiệm xác định một số thông số động lực học của máy. Từ kết quả nghiên cứu về lý thuyết và thực nghiệm có thể làm tài liệu khoa học cho tính toán thiết kế, hoàn thiện các thiết bị chuyên dụng chữa cháy rừng. 

2. Về thực tiễn

Kết quả nghiên cứu của luận án được sử dụng cho việc thiết kế chế tạo và hoàn thiện máy chữa cháy rừng bằng đất cát do đề tài trọng điểm cấp nhà nước thiết kế chế tạo, ngoài ra còn sử dụng để làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu thiết kế chế tạo các thiết bị có hệ thống cắt đất dạng búa như máy đào hố trồng cây trên đất dốc, hệ thống đào đất và hút, phun đất trên xe chữa cháy rừng đa năng.

3. Những điểm mới rút ra từ kết quả nghiên cứu của luận án

           1. Luận án đã xây dựng mô hình động lực học, thiết lập được phương trình tính toán công suất cắt - kéo văng đất, phương trình vi phân rung động của máy cắt đất, kết quả khảo sát công suất cắt - kéo văng đất, phương trình rung động của hệ thống cắt đất làm cơ sở khoa học cho việc xác định giá trị tối ưu các thông số của hệ thống cắt đất và đề xuất giải pháp giảm rung động của máy cắt đất chữa cháy rừng.

            2. Đã xây dựng được mô hình tính toán động lực học của quạt hút và phun đất chữa cháy rừng, đã khảo sát áp lực và vận tốc của quạt hút và phun đất, kết quả khảo sát làm cơ sở khoa học để tính toán tối ưu quạt hút và phun đất chữa cháy rừng.

          3. Bằng nghiên cứu thực nghiệm luận án đã xác định được giá trị tối ưu một số thông số của máy chữa cháy rừng bằng đất cát đó là: Đường kính đĩa thép D=15 cm; chiều dài dao cắt đất L = 6 cm; góc lắp ráp đầu ra của quạt hút và phun đất là β2 = 100 độ; số cánh của quạt hút và phun đất Z = 18, các thông số trên là căn cứ khoa học để hoàn thiện máy chữa cháy rừng bằng đất cát.

                                                                                                                  Hà Nội, Ngày 01 tháng 4 năm 2022

                         Người hướng dẫn

1. PGS.TS. Dương Văn Tài        2. TS. Trần Văn Tưởng

Nghiên cứu sinh

 Hoàng Minh Hòa

 

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

I. General information

1. Thesis title and Training institution

- Thesis title: "DETERMINING SEVERAL OPTIMAL PARAMETERS OF FOREST FIRE FIGHTING EXTINGUISHER"

- Training institution: Vietnam National University of Forestry (VNUF)

2. PhD student:

- Name: Hoang Minh Hoa

- Training Course: 25 (2016-2020)

- Specialization: Mechanical Engineering

3. Academic Supervisors:

- 1st  Supervisor: Ass. Dr. Duong Van Tai

Orgization: Faculty of Mechatronic and Civil Engineering – VNUF

- 2nd Supervisor: Dr. Tran Van Tuong

Orgization: Faculty of Mechatronic and Civil Engineering – VNUF

II. New contributions of the thesis

1. As for science

The results of the thesis have built a scientific basis to calculate the dynamic parameters of the forest fire extinguisher using soil, and at the same time, the thesis has also built an experimental method to determine a number of information on the dynamics of the machine. From the results of theoretical and experimental research, it is possible to make scientific documents for calculating, designing, and improving specialized equipment for forest fire fighting.

2. As for practice

The results of the thesis are used for the designing, manufacturing and completing of forest fire extinguisher using soil which is designed and manufactured by the state-level key project, and also used as a reference for the researching, designing, and manufacturing equipment with a hammer-type soil cutting system such as a tree planting hole excavator on sloping land, a system for digging soil and sucking and spraying soil on a multi-purpose forest fire extinguisher

3. New contributions of the thesis

1. The thesis has built a dynamical model, establishing the equation to calculate the shearing power – earth pulling force , the differential equation of vibration of the earth breaker, the survey results of the cutting power – earth pulling force, the vibration equation of the soil cutting system serves as a scientific basis for determining the optimal values ​​of the parameters of the soil cutting system and proposing solutions to reduce the vibration of the forest fire extinguisher.

2. The dynamic calculation model of the vaccum diggar and soil spraying has been built for forest fire fighting, the pressure and speed of the vaccum diggar and soil spraying have been investigated, the survey results serve as a scientific basis for calculation. Optimizing the vaccum diggar and spraying soil to fight forest fires.

          3. By experimental research, the thesis has determined the optimal values ​​of some parameters of the forest fire extinguisher which are: Diameter of steel disc D=15 cm; soil cutter length L = 6 cm; outlet assembly angle of the exhaust fan and ground spray is β2 = 100 degrees; the number of blades of the suction and soil spraying fan Z = 18, the above parameters are the scientific basis for improving the forest fire extinguisher.

                                                                                                                     Hanoi, date 1 month 4 year 2022

                            Academic Supervisors

1. PGS.TS. Duong Van Tai            2. TS. Tran Van Tuong

PhD. Student

Hoang Minh Hoa


Chia sẻ