Thông tin về những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án tiến sĩ, NCS Saly Sitthivong

12 tháng 4, 2022

Trang thông tin về những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

I) Thông tin chung:

1. Tên đề tài luận án và cơ sở đào tạo

- Tên luận án: "Nghiên cứu đa dạng thành phần loài và quan hệ di truyền của họ Tắc kè (Gekkonidae) ở một số khu vực núi đá vôi tại nước Cộng Hoa Dân Chủ Nhân Dân Lào".

- Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Lâm nghiệp

2. Nghiên cứu sinh

- Họ tên NCS: Saly Sitthivong

- Khóa đào tạo NCS: 2017-2021

- Ngành: Quản lý tài nguyên rừng; mã số: 9 62 02 11

3. Người hướng dẫn khoa học

            - Họ tên người hướng dẫn khoa học:           

                 1. PGS.TS. Lưu Quang Vinh

                 2. GS.TS. Nguyễn Thế Nhã

            Đơn vị công tác: Trường Đại học Lâm nghiệp

II) Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án:

            - Đề tài có ý nghĩa khoa học: Đã công bố 6 loài mới cho khoa học và ghi nhận phân bố mới của 2 loài tắc kè ở Lào. Đã cập nhật thông tin về thành phần loài, đặc điểm phân bố các loài tắc kè ở 6 khu vực rừng trên núi đá vôi thuộc miền Bắc và miền Trung Lào: Viêng Chăn, Luông Pha Bang, Khăm Muôn, U Đôm Xay, Hủa Phăn và Xiêng Khoảng. Đã cung cấp thông tin về đặc điểm hình thái và đánh giá quan hệ di truyền của các loài thuộc 3 giống Cyrtodactylus, GekkoDixonius.

            - Đề tài có ý nghĩa thực tiễn: Đề tài đã cung cấp các thông tin làm cơ sở khoa học cho việc quy hoạch và quản lý bảo tồn đa dạng sinh học ở miền Bắc và miền Trung Lào thông qua: (1) Xác định các địa điểm cần ưu tiên bảo tồn. (2) Xác định các đối tượng tắc kè cần ưu tiên bảo tồn. (3) Xác định các hoạt động cần ưu tiên bảo tồn.

            - Những luận điểm mới rút ra từ kết quả nghiên cứu của luận án: Ghi nhận 28 loài Tắc kè ở khu vực nghiên cứu. Công bố 6 loài mới cho khoa học, ghi nhận phân bố mới 02 loài cho tỉnh U Đôm Xay. Mô tả đặc điểm hình thái đặc trưng cho 28 loài thu được mẫu và bổ sung dẫn liệu khoa học về phân bố của các loài Tắc kè ở khu vực nghiên cứu. Cung cấp dẫn liệu đầu tiên về quan hệ di truyền của 3 giống trong họ Tắc kè. Đánh giá được mức độ tương đồng thành phần loài Tắc kè giữa các địa điểm nghiên cứu và đặc điểm phân bố của các loài Tắc kè theo sinh cảnh, độ cao và vị trí bắt gặp. Đánh giá được hiện trạng, mối đe dọa và đề xuất giải pháp bảo tồn Tắc kè ở khu vực núi đá vôi của Lào.

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2022

Tập thể người hướng dẫn

Nghiên cứu sinh

 

 

DISSERTATION INFORMATION

I. General information

1. Dissertation Topic and facilities

- Dissertation title: "Species diversity and genetic relationship of the family Gekkonidae in some limestone areas in Laos People's Democratic Republic".

- Training facilities: Vietnam National University of Forestry.

2. Author information:

Author: Saly Sitthivong

Education Schedule: 2017-2021.
Major: Forest Resources Management          Code: 9 62 02 11

3. Supervisor

            1) Assoc. Prof. Dr. Luu Quang Vinh

            2) Prof. Dr. Nguyen The Nha

Institution: Vietnam National University of Forestry.

 

II. New findings about scientific, practical of the dissertation

Scientific significance: Described 6 new species to science and recorded 2 new provincial records of geckos from Udomxay Province. Updated information on species composition, distribution characteristics of geckos in 6 forest areas on limestone mountains in Northern and Central Laos: Vientiane, Luangprabang, Khammuone, Udomxay, Huaphane and Xiengkhoang provinces. Provided information on morphological characteristics and evaluated genetic relationships of the 3 genera Cyrtodactylus, Dixonius and Gekko.

Practical significance: The dissertation has provided information as a scientific basis for the planning and management of biodiversity conservation in Northern and Central Laos depending on: (1) Confirming prioritized areas for conservation, (2) Identifying prioritized species for conservation và (3) Establishing crucial activities for gecko species conservation.

Contributions: 28 gecko species have been recorded in the study areas. Specific morphological characteristics for 28 collected species have been described with specific data on Gekko species distribution in the study areas as well as genetic relationships of the 3 genera in the Gecko family. Species composition similarity and distribution characteristics according to habitat, altitude and location have been evaluated. Current status, threats  and proposing solutions for  gecko conservation in the limestone mountains of Laos have been assessed.

 

Hanoi, Mar 10, 2022

Supervisor

PhD student

 


Chia sẻ