Thông tin về những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án NCS Phạm Hữu Hùng

6 tháng 5, 2020

Trang thông tin về những đóng góp mới về mặt học thuật,

lý luận của luận án

 

I) Thông tin chung:

- Tên đề tài luận án và cơ sở đào tạo

+ Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu đa dạng sinh học và biện pháp bảo tồn côn trùng thuộc bộ Cánh cứng (Coleoptera) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa"

+ Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Lâm nghiệp

- Nghiên cứu sinh

+ Họ tên NCS: Phạm Hữu Hùng

+ Khóa đào tạo NCS: khóa: 2014 – 2018 (Đợt 2)

+ Ngành: Lâm sinh; Mã số 9620205

          - Người hướng dẫn khoa học:

Hướng dẫn 1: Nguyễn Thế Nhã   

+ Chức danh khoa học: Giáo sư; Học vị: Tiến sỹ

+ Đơn vị công tác: Khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam.

Hướng dẫn 2: Lê Văn Ninh

+ Chức danh khoa học:              Học vị: Tiến sỹ

+ Đơn vị công tác: Khoa Nông Lâm Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức, tỉnh Thanh Hóa.

II) Những đóng góp mới về mặt khoa học, thực tiễn của luận án:

Ý nghĩa khoa học: Luận án cung cấp các dẫn liệu mới, có hệ thống về thành phần, tính đa dạng sinh học của bộ Cánh cứng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. Đồng thời lần đầu tiên cung cấp thông tin khoa học về đặc điểm sinh học, sinh thái học của một số loài có giá trị bảo tồn, làm cơ sở khoa học đề xuất các biện pháp kỹ thuật trong công tác bảo tồn và phát triển bền vững các loài cánh cứng có giá trị bảo tồn.

Ý nghĩa thực tiễn: Bổ sung thông tin làm cơ sở khoa học cho việc lập quy hoạch, kế hoạch bảo tồn, quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên sinh vật nói chung, bộ cánh cứng nói riêng. Các biện pháp bảo tồn và phát triển những loài cánh cứng do luận án đề xuất là những chỉ dẫn cụ thể giúp Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông thực hiện các hoạt động quản lý bảo tồn đa dạng sinh học ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.

- Những luận điểm mới rút ra từ kết quả nghiên cứu của luận án.

+ Luận án đã xác định được danh sách gồm 193 loài thuộc 146 giống, 28 họ trong đó bổ sung ghi nhận mới 144 loài và cung cấp dẫn liệu khoa học về tính đa dạng sinh học cánh cứng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.

+ Cung cấp dẫn liệu mới về đặc điểm sinh học, sinh thái học của phân loài Serrognathue platymelus sika và loài Aceraius grandis.

+ Luận án đề xuất danh sách 37 loài cánh cứng ưu tiên bảo tồn và một số biện pháp bảo tồn khu hệ cánh cứng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa.

 

Hà Nội, ngày … tháng 4 năm 2020

        Tập thể người hướng dẫn

                    Nghiên cứu sinh

   GV hướng dẫn 2          GV hướng dẫn 1      

 

 

 

TS. Lê Văn Ninh         GS.TS. Nguyễn Thế Nhã              Phạm Hữu Hùng

Xem trên tệp đính kèm:

LuanAn (ncs.PhamHuuHung_DHLN) 

TomTatLuanAn-TiengAnh (ncs.PhamHuuHung_DHLN).

TomTatLuanAn-TiengViệt (ncsPhamHuuHung_DHLN)


Chia sẻ

Tin nổi bật