Thông tin về những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án tiến sĩ, NCS Nguyễn Trọng Quyền

27 tháng 5, 2022

THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ MẶT HỌC THUẬT,

LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN

I. Thông tin chung

- Tên đề tài luận án và cơ sở đào tạo

+ Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu cơ sở khoa học bảo tồn nguồn gen các loài thuộc chi Lan kim tuyến (Anoectochilus Blume) tại Thanh Hoá"

+ Tên cơ sở đào tạo:Trường Đại học Lâm nghiệp

-  Nghiên cứu sinh

+ Họ tên NCS: Nguyễn Trọng Quyền

+ Khóa đào tạo NCS: 26 (đợt 1, 2017).

+ Ngành: Quản lý tài nguyên rừng; Mã số: 9620211

-  Người hướng dẫn khoa học 1:

+ Họ tên người hướng dẫn khoa học: Hoàng Văn Sâm

+ Chức danh khoa học: Giáo sư, học vị: Tiến sĩ

+ Đơn vị công tác: Trường Đại học Lâm nghiệp

-  Người hướng dẫn khoa học 2:

+ Họ tên người hướng dẫn khoa học: Bùi Văn Thắng

+ Chức danh khoa học: Phó Giáo sư, học vị: Tiến sĩ

+ Đơn vị công tác: Trường Đại học Lâm nghiệp

II. Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

  1. Về mặt học thuật

            - Cung cấp dữ liệu khoa học cho công tác nhận biết loài, bảo tồn và phát triển nguồn gen các loài thuộc chi Lan kim tuyến (Anoectochilus Blume) tại Thanh Hóa.

- Bổ sung loài Lan gấm (Anoectochilus formosanus Hayata) cho hệ thực vật Việt Nam; 01 loài (Anoectochilus annamensis Aver) cho hệ thực vật khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.

- Nghiên cứu thành công kỹ thuật nhân giống in vitro, kỹ thuật trồng Lan gấm (Anoectochilus formosanus Hayata) dưới tán rừng và trồng trong nhà lưới bằng cây giống nuôi cấy mô loài Lan gấm (Anoectochilus formosanus Hayata).

           2. Về mặt lý luận

Cung cấp cơ sở khoa học cho việc đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển các loài thuộc chi Lan kim tuyến (Anoectochilus Blume) tại Thanh Hóa.

Bổ sung những khoảng trống trong nghiên cứu về phân bố, bảo tồn  và phát triển loài Lan gấm (Anoectochilus formosanus Hayata) tại Việt Nam.

3. Những luận điểm mới rút ra từ kết quả nghiên cứu của luận án

Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách hệ thống về đang dạng các loài thuộc Chi Anoectochilus Blume tại tỉnh Thanh Hóa, với 5 loài, gồm: Anoectochilus calcareus Aver, Anoectochilus elwesii (C.B.Clarke ex Hook.f.) King & Pantl, Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl.., Anoectochilus annamensis Aver và Anoectochilus formosanus Hayata.

Bổ sung loài Lan gấm (Anoectochilus formosanus Hayata) cho hệ thực vật Việt Nam; 01 loài (Anoectochilus annamensis Aver) cho hệ thực vật khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.

Công trình đầu tiên nghiên cứu nhân giống In vitro, trồng Lan gấm (Anoectochilus formosanus Hayata) dưới tán rừng và trong nhà lưới bằng cây giống nuôi cấy mô loài Lan gấm (Anoectochilus formosanus Hayata) từ nguồn gen tự nhiên thu được tại Thanh Hoá nói riêng và Việt Nam nói chung.

Là công trình đầu tiên công bố (02 mã vạch trình tự gen nêu trên) loài Lan gấm (Anoectochilus formosanus Hayata) nguồn gen thu thập tại Việt Nam trên ngân hàng gen quốc tế GenBank.

                                                                                                         Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2022

Tập thể người hướng dẫn

Hướng dẫn 1              Hướng dẫn 2

GS.TS. Hoàng Văn Sâm   PGS.TS. Bùi Văn Thắng

Nghiên cứu sinh

 

Nguyễn Trọng Quyền

 

 

NEW ACADEMIC AND THEORETICAL CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

I. General information

- The title of dissertation and training institution

+ The title of dissertation: "Research on scientific foundamental of genetic resources conservation of Anoectochilus Blume species in Thanh Hoa province"

+ Training institution: Vietnam national university of forestry

-  Doctoral student

+ Name: Nguyen Trong Quyen

+ Doctoral course: 26 (1st phase, 2017).

+ Major: Forest resource management; Code: 9620211

-  The 1st supervisor:

+ Name: Hoang Van Sam

+ Scientiffic title: Professor, Degree: Doctor

+ Work place: Vietnam National University of Forestry

-  The 2nd supervisor:

+ Name: Bui Van Thang

+ Scientiffic title: Associate professor, Degree: Doctor

+ Work place: Vietnam National University of Forestry

II. New academic and theoretical contributions of the dissertation

  1. Academic contributions

- Provide scientific data base for the species identification, conservation and development of genetic resources of the Anoectochilus Blume in Thanh Hoa province.

- Contribution a new record Anoectochilus formosanus Hayata to the flora of Vietnam; 01 record (Anoectochilus annamensis Aver) for the flora system of Pu Luong Nature Reserve.

- Successfully studied in vitro propagation and planting techniques under the forest canopy and in net houses by tissue cultured seedlings of Anoectochilus formosanus Hayata.

    2. Theoretical contributions

Provide scientific foundamental for proposing solutions for conservation and development of species of the genus Anoectochilus Blume in Thanh Hoa.

Fill the gaps in research on distribution, conservation and development of Anoectochilus formosanus Hayata.

    3.  New research results of the dissertation

It is the first systematical study on diversity of the Anoectochilus Blume in Thanh Hoa province, with 5 species, including: Anoectochilus calcareus Aver, Anoectochilus elwesii (C.B.Clarke ex Hook.f.) King & Pantl, Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl.., Anoectochilus annamensis Aver and Anoectochilus formosanus Hayata

Contribution of a new record Anoectochilus formosanus Hayata for the flora of Vietnam; Anoectochilus annamensis Aver a new record for the flora of Pu Luong nature reserve.

It is the first study on in vitro propagation, planting Anoectochilus formosanus Hayata under the forest canopy and in net houses by tissue culture of Anoectochilus formosanus Hayata from natural genetic resources obtained in Thanh Hoa in particular and Vietnam in general.

This is the first study to publish 02 genetic sequence barcodes of the species Anoectochilus formosanus Hayata the genetic resources collected in Vietnam on the international GenBank.

                                                                                                                                        Hanoi, 20.4.2022

Supervisors

1st supervisor              2bd supervisor

Prof.Dr. Hoang Van Sam   Assoc. Prof. Dr. Bui Van Thang

Doctoral student

 

Nguyen Trong Quyen

 


Chia sẻ