Thông tin về những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án tiến sĩ, NCS Sing Soupanya

18 tháng 5, 2022

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN

I) Thông tin chung:

- Tên đề tài luận án và cơ sở đào tạo

+ Tên đề tài luận án: Nghiên cứu cơ sở khoa học phục hồi rừng sau cháy tại khu rừng phòng hộ Nam Ngưm, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

+ Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Lâm nghiệp

-  Nghiên cứu sinh

+ Họ tên NCS: Sing Soupanya

+ Khóa đào tạo NCS: Khóa: 2016-2020

+ Ngành: Quản lý tài nguyên rừng;   Mã số: 9620211

-  Người hướng dẫn khoa học

+ Họ tên người hướng dẫn khoa học: 

 PGS. TS. Bùi Xuân Dũng;

Chức danh khoa học: Học hàm: PGS. Học vị: TS

 Đơn vị công tác: Trường Đại học Lâm nghiệp

II) Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án:

- Đề tài có ý nghĩa khoa học: Đánh giá và bổ sung được thực trạng về sự biến động theo cấp độ cháy và theo thời gian sau cháy của kiểu rừng hỗn giao cây lá rộng với cây lá kim tại khu rừng phòng hộ đầu nguồn Nam Ngưm, nước CHDCND Lào, làm cơ sở đề xuất các giải pháp phục hồi sau cháy.

- Đề tài có ý nghĩa thực tiễn: Xác định và xây dựng được phương án,  giải pháp kỹ thuật cụ thể phục hồi rừng sau cháy trên  từng cấp độ cháy cho kiểu rừng hỗn giao cây lá rộng với cây lá kim tại khu rừng phòng hộ đầu nguồn Nam Ngưm, nước CHDCND Lào.

- Những luận điểm mới rút ra từ kết quả nghiên cứu của luận án:  (i) Đánh giá được khả năng phục hồi quần xã thực vật rừng hỗn giao cây lá rộng với cây lá kim và đất rừng sau cháy tại khu rừng phòng hộ đầu nguồn Nam Ngưm, nước CHDCND Lào; (ii) Xác định và đề xuất được một giải pháp phục hồi quần xã thực vật rừng hỗn giao cây lá rộng với cây lá kim và đất rừng sau cháy tại khu rừng phòng hộ đầu nguồn Nam Ngưm, nước CHDCND Lào.

                                                                                                                   Hà Nội, ngày … tháng 05 năm 2022

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC                                                                        NGHIÊN CỨU SINH

     PGS.TS. Bùi Xuân Dũng                                                                                    Sing Soupanya

 

  

 

DISSERTATION INFORMATION

I. General information

Dissertation title and Institution

Dissertation title: "Some scientific bases for post forest fire rehabilitation in Namngum forest protection area, Lao's People Democratic Republic"

Training Institution:  Vietnam National University of Forestry

  1. PhD student information:

PhD student: Sing Soupanya
Education Schedule: 2016-2020.
Specialty: Forest resource management.
Code: 9620211

  1. Supervisor Information

 Full name: Bui Xuan Dung

 Academic Title: Professor.  Degree: Doctor

        Institution: Vietnam National University of Forestry

II. New findings about scientific, practical of the dissertation

- Scientific significance of the dissertation: Assessing and supplementing the current situation of fluctuation by burn severity and time after fire of mixed broadleaf and coniferous forests in Nam Ngum forest protection, Lao PDR, as a basis for proposed solutions for post forest fire rehabilitation.

- Practical significance of the dissertation. Identify and build specific plans and technical solutions for post forest fire rehabilitation on each burn severity for mixed broadleaf and coniferous forests in Nam Ngum forest protection , Lao PDR

-  The findamental points of the dissertation are: The dissertation has: (i) To identify basic characteristics and fluctuation in structural indicators of forests and forest land on mixed broadleaf and coniferous forests post fire in Nam Ngum forest protection; (ii) To identify and propose some solutions to improve the efficiency of post fire forest rehabilitation, applied to mixed broadleaf and coniferous forests in Nam Ngum forest protection, Lao PDR.

                                                                                                                      Hanoi, date … month 05 year 2022

SCIENTIFIC SUPERVISOR

PHD. STUDENT

Prof. Dr. Bui Xuan Dung

Sing Soupanya

 


Chia sẻ