Thông tin về những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án tiến sĩ, NCS Nguyễn Văn Huyến

16 tháng 5, 2022

TRANG THÔNG TIN NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN

I) Thông tin chung:

- Tên đề tài luận án và cơ sở đào tạo

+ Tên đề tài luận án: "Nâng cao tính kỵ nước và chống tia uv cho gỗ Bồ đề (Styrax tonkinensis) bằng công nghệ phủ ZnO"

+ Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Lâm nghiệp

-  Nghiên cứu sinh

+ Họ tên NCS: Nguyễn Văn Huyến

+ Khóa đào tạo NCS: K25 , 2016-2020

+ Ngành: Kỹ thuật Chế biến lâm sản; Mã số: 9549001

-  Người hướng dẫn khoa học:

+ Họ tên người hướng dẫn khoa học 1: Vũ Mạnh Tường; Chức danh khoa học: Phó giáo sư, học vị: Tiến sĩ; Đơn vị công tác: Trường Đại học Lâm nghiệp;

+ Họ tên người hướng dẫn khoa học 2: Phạm Văn Chương; Chức danh khoa học: Giáo sư, học vị: Tiến sĩ; Đơn vị công tác: Trường Đại học Lâm nghiệp.

II) Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án:

- Về mặt học thuật:

+ Luận án là công trình đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu một cách hệ thống công nghệ phủ mặt gỗ Bồ đề bằng ZnO để nâng cao tính kỵ nước và chống tia UV cho gỗ;

+ Luận án đã nghiên cứu sử dụng hợp ZnO để phủ mặt cho gỗ Bồ đề bằng phương pháp thủy nhiệt để cải thiện tính chất gỗ, đặc biệt là tính chất bề mặt gỗ trong đó có tính siêu kỵ nước và chịu UV cho gỗ; Đã xác định được cấu trúc bề mặt bằng hình ảnh FESEM và cấu trúc tinh thể bằng phổ nhiễu xạ tia X (XRD) của lớp phủ ZnO trên gỗ Bồ đề;

+ Luận án đã xác định được điều kiện hợp lý để xử lý cho gỗ sau khi đã phủ ZnO để đạt được tính siêu kỵ nước tốt nhất cho gỗ Bồ đề;

+ Luận án đã nghiên cứu được giải pháp kéo dài tuổi thọ siêu kỵ nước cho bề mặt gỗ Bồ đề phủ ZnO;

+ Luận án đã đề suất được quy trình công nghệ đơn giản để tạo ra lớp phủ siêu kỵ nước, chịu UV và có độ bền cao cho gỗ Bồ đề.

- Về mặt lý luận:

+ Nội dung nghiên cứu của luận án đã góp phần bổ sung cơ sở khoa học về công nghệ phủ mặt gỗ bằng vật liệu nano vô cơ. Đây sẽ là tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo về công nghệ phủ mặt gỗ bằng công nghệ nano để nâng cao tính năng siêu kỵ nước và chịu UV ở Việt Nam;

+ Các kết quả nghiên cứu sẽ mở ra hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực phủ mặt, biến tính gỗ bằng công nghệ và vật liệu nano.

- Những luận điểm mới rút ra từ kết quả nghiên cứu của luận án:

Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở cho việc lựa chọn các thông số công nghệ, quy trình, giải pháp phù hợp để phủ mặt cho gỗ Bồ đề nói riêng, gỗ rừng trồng Việt Nam nói chung. Công nghệ này sẽ góp phần nâng cao giá trị sử dụng và mở rộng lĩnh vực sử dụng cho gỗ Bồ đề cũng như các loại gỗ kém chất lượng khác của Việt Nam.

 

Tập thể người hướng dẫn

Hà Nội, ngày      tháng 5 năm 2022

Nghiên cứu sinh

Hướng dẫn 1

Vũ Mạnh Tường

Hướng dẫn 2

Phạm Văn Chương

 

Nguyễn Văn Huyến

     

 

INFORMATION ON NEW ACADEMIC AND THEORETICAL CONTRIBUTIONS OF THE DOCTORAL THESIS

I. General information

- Name of doctoral thesis and training institution

+ Thesis title: "Improving the hydrophobicity and UV resistance of Styrax tonkinensis wood by ZnO coating technology".

+ Training institution: Vietnam National University of Forestry.

-  Doctoral student

+ Full name of Doctoral student: NGUYEN VAN HUYEN

+ Doctoral training course: K25, 2016-2020

+ Major: Forest Products Processing Technique; Code: 9.54.90.01

-  Supervisors:

+ 1st supervisor: Vu Manh Tuong; Scientific titles: Assoc. Prof., PhD degree; Institution: Vietnam National University of Forestry;

+ 2nd supervisor: Pham Van Chuong; Scientific titles: Professor, PhD degree; Institution: Vietnam National University of Forestry.

II. New academic and theoretical contributions of the doctoral thesis

- Academic contributions:

+ This is the first doctoral thesis in Vietnam systematically study the finishing technology using ZnO to improve the hydrophobicity and UV resistance of Styrax tonkinensis wood;

+ The thesis studied the utilization of ZnO for coating S. tonkinensis wood by hydrothermal method to modify wood properties, especially the wood surface properties including superhydrophobicity and UV resistance. The surface structure was determined by FE-SEM and the crystal structure of ZnO in the coating layer was detected by X-ray diffraction (XRD);

+ The optimum treatment conditions were determined after ZnO coating to meet the highest hydrophobicity of S. tonkinensis wood;

+ A solution for prolonging the hydrophobicity life of S. tonkinensis wood coated by ZnO was studied and developed;

+ A simple procedure to create a superhydrophobicity, UV resistance, and high durability coating for S. tonkinensis was developed;

- Theoretical contributions:

+ The thesis content has contributed to supplementing the scientific basis of wood surface coating technology with inorganic nanomaterials. This will be the premise for further studies on wood surface coating technology with nanotechnology to improve the superhydrophobicity and UV resistance of wood in Vietnam;

+ The research results will open up new research directions in the field of wood surface coating, wood modification by nanotechnology and nanomaterials;

- New scientific findings from the research results of the thesis:

The research results will be the basis for the selection of appropriate technological parameters, processes, and solutions to coat S. tonkinensis wood in specific and Vietnamese plantation wood in general. This technology will contribute to add use-value and expanding the utilization of S. tonkinensis wood as well as other low-quality woods in Vietnam.

Hanoi, May, 2022

Supervisors

Doctoral student

 

Vu Manh Tuong

 

Pham Van Chuong

 

Nguyen Van Huyen


Chia sẻ