Thông tin về những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án NCS Lê Hồng Việt

5 tháng 4, 2021

THÔNG TIN ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

I) Thông tin chung:

- Tên đề tài luận án và cơ sở đào tạo

+ Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên của Sến mủ (Shorea roxburghii G. Don) dưới tán rừng kín thường xanh hơi ẩm nhiệt đới ở khu vực Tân Phú, tỉnh Đồng Nai".

+ Cơ sở đào tạo: Trường Đại học lâm nghiệp.

-  Nghiên cứu sinh

+ Họ tên NCS: LÊ HỒNG VIỆT

+ Khóa đào tạo NCS: 2016 - 2020

+ Ngành: Lâm sinh, mã số: 9 62 02 05

-  Người hướng dẫn khoa học

+ Họ tên người hướng dẫn khoa học: Trần Quang Bảo

+ Chức danh khoa học: Phó giáo sư, học vị: Tiến sĩ

+ Đơn vị công tác: Trường Đại học lâm nghiệp

II) Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án:

- Về mặt học thuật.

Luận án này cung cấp những thông tin để xây dựng các biện pháp quản lý rừng và những phương thức khai thác – tái sinh đối với kiểu Rkx ở khu vực nghiên cứu

- Về mặt lý luận.

Đề tài cung cấp những thông tin để xây dựng nguyên lý sinh thái tái sinh tự nhiên của quần thể Sến mủ nói riêng và cây họ Dầu nói chung trong kiểu Rkx ở miền Đông Nam Bộ

- Những luận điểm mới rút ra từ kết quả nghiên cứu của luận án.

(1) Về khoa học: Đã xác định được đặc điểm động thái tái sinh cơ bản của loài Sến mủ là quá trình tái sinh được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn cây con cần độ tàn che >0,7 và giai đoạn cây tái sinh tham gia vào tán rừng cần độ tàn che từ 0,5 đến 0,7 và diện tích lỗ trống thích hợp từ 200 – 300 m2.

(2) Về thực tiễn, đã xác định được những nhân tố sinh thái và những nhân tố nội tại trong cấu trúc rừng ảnh hưởng tới số lượng  và chất lượng tái sinh của loài Sến mủ làm cơ sở cho những đề xuất kỹ thuật nhằm phục hồi và tăng tỷ lệ loài trong cấu trúc quần xã.

                                                          Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021

Người hướng dẫn

 

 

 

PGS. TS. Trần Quang Bảo

Nghiên cứu sinh

 

 

 

Lê Hồng Việt

 

Nội dung xem trên tệp đính kèm:

Thongtindiemmoi-NCS-LeHongViet 


Chia sẻ

Tin nổi bật