Giới thiệu cán bộ Phòng Đào tạo sau đại học

29 tháng 3, 2018

Phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Lâm nghiệp được thành lập theo Quyết định số 519/QĐ-BNN-TCCB ngày 24/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Phòng gồm có 11 cán bộ bao gồm:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

E-mail

Cơ quan

Di động

@vfu.edu.vn

Khác

1

Đồng Thanh Hải

Trưởng phòng

33.840.541

0915.452.657

haidt

donghaifuv@gmail.com

2

Vũ Tiến Thịnh

P.Trưởng phòng

 

0912.114.373

thinhvt

vutienthinh@hotmail.com

3

Nguyễn Tuấn Anh

 

 

0975.290.522

anhnt

tuananh79.nguyen@gmail.com

4

Nguyễn Thị Hồng Huế

 

 

0942.719.670

huenth

huevnuf@gmail.com

5

Nguyễn Tuyết Anh

 

 

0982.910.858

tuyetanhnt

tuyetanhnt@gmail.com

6

Trần Đức Thắng

 

 

01694.361.980

thangtd

tranthang1368@gmail.com

7

Trần Thị Minh

 

 

0945.299.888

minhtt

tranminhvfu@gmail.com

8

Nguyễn Đăng Đảng

 

 

0966.684.491

dangnd

dangdanghd@gmail.com

9

Lê Thị Thu Giang

 

 

0936.266.336

giangltt

giangle22286@gmail.com

10

Phạm Tuấn Tùng

 

 

0904 995 575

 

tungvnuf@gmail.com

11

Đỗ Quốc Tuấn

 

 

0975 536 388

 

doquoctuan1988@gmail.com

 


Chia sẻ