Chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo sau đại học, Trường Đại học Lâm nghiệp

14 tháng 9, 2017

Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo sau đại học:

(Xem trên tệp đính kèm)

I. CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ.

1 - Chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng;

2 - Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí;

3 - Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp;

4 - Chuyên ngành Khoa học môi trường;

5 - Chuyên ngành Quản lý kinh tế;

6 - Chuyên ngành Công nghệ sinh học;

7 - Chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng;

8 - Chuyên ngành Quản lý đất đai;

9 - Chuyên ngành Lâm học;

10 - Chuyên ngành Công nghệ chế biến lâm sản.

 

II. CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ

1 - Chuyên ngành Điều tra và Quy hoạch rừng;

2 - Chuyên ngành Kỹ thuật chế biến lâm sản;

3 - Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí;

4 - Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp;

5 - Chuyên ngành Lâm sinh;

6 - Chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng


Chia sẻ

Tin nổi bật