Công khai chất lượng đào tạo Trường Đại học Lâm nghiệp

21 tháng 3, 2019

Công khai chất lượng đào tạo, Trường Đại học Lâm nghiệp

1. Khoa Kinh tế và Quàn trị kinh doanh.

Công khai chất lượng đào tạo_Kết quả đạt được và chương trình đào tạo_ngành QLKT_trình độ thạc sĩ

Công khai chất lượng ĐT_Kết quả đạt được và chương trình đào tạo_Ngành KTNN_ trình độ thạc sĩ

Công khai chất lượng ĐT_Kết quả đạt được và chương trình đào tạo_Ngành KTNN_trình độ Tiến sĩ

2. Khoa Lâm học.

Công khai chất lượng ĐT_Kết quả đạt được và chương trình đào tạo_Ngành Lamhoc_trình độ Tiến sĩ+Thạc sĩ

3. Viện Công nghệ sinh học

Công khai chất lượng ĐT_Kết quả đạt được và chương trình đào tạo_Ngành CNSH_trình độ Thạc sĩ

4. Viện Công nghiệp gỗ:

Công khai chất lượng ĐT_Kết quả đạt được và chương trình đào tạo_Ngành CNCBLS_trình độ Tiến sĩ+ Thạc sĩ

5. Viện Quản lý đất đai và PTNT

Công khai chất lượng ĐT_Kết quả đạt được và chương trình đào tạo_Ngành QLĐĐ_trình độ Thạc sĩ


Chia sẻ

Tin nổi bật